Opinto-oppaat 2012–2013
x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Tietokantojen ja tiedonhaun opintosuunta (FM)

Osaamistavoitteet

Tietokantojen ja tiedonhaun opintosuunnan suorittanut opiskelija

• osaa rajata ja analysoida organisaation tietovarannon ja tehdä siihen tarvittavat muutokset yhteistyössä organisaation liiketoimintahenkilöiden kanssa
• kykenee tunnistamaan ja määrittelemään tietojärjestelmien sisältämät käsitteet
• tuntee ja osaa soveltaa tiedon mallintamisen, tallentamisen ja talletettujen tietojen analysoinnin keskeisiä periaatteita ja menetelmiä
• osaa suunnitella, toteuttaa, arvioida ja hyödyntää tietokantoja ja tiedonhakujärjestelmiä
• tuntee ja osaa käyttää keskeisiä tiedonhallinnan, tiedonhaun ja käsitteellisen mallintamisen työkaluja.

Katso maisterin tutkinnon yleiset osaamistavoitteet tietojenkäsittelyopin maisteriopintojen kohdalta.

Sisältö

FM-tutkinnon rakenne (yhteensä 120 op):

Syventävät opinnot 80 op
1.1 Tietokantojen ja tiedonhaun opintosuunnan pakolliset syventävät opinnot 40 op
1.2 Pro gradu -tutkielma, jonka aiheen tulee olla opintosuunnan alalta 40 op

2. Opintosuunnan valinnaiset opinnot 40 op
- mahdolliset täydentävänä vaaditut opinnot
- muut valinnaiset, voi sisältää alan harjoittelua enintään 10 op

Tietokantojen ja tiedonhaun opintosuunta antaa valmiudet toimia tietojen mallintamisen, tietokantojen ja tiedonhaun asiantuntijana tietojärjestelmien suunnittelu- ja ohjelmointitehtävissä. Opinnot sisältävät laajan valikoiman näihin aiheisiin liittyviä opintojaksoja ja mahdollistavat erilaisten asiantuntijuuksien rakentamista esimerkiksi tietokantoihin, tiedonhakuun, tiedon analysointimenetelmiin tai käsitteelliseen mallintamiseen. Halutessaan opiskelija voi suuntautua yksittäisen aihealueen sijasta johonkin näiden yhdistelmään.

Edellytykset

Alemmalle korkeakoulututkinnolle asetettavat vaatimukset. Jos nämä vaatimukset eivät täyty, tulee vastaavat opinnot suorittaa täydentävinä opintoina.

0.1 Alempi korkeakoulututkinto tai vastaava tutkinto, joka on tietojenkäsittelytieteiden tai informaatiotutkimuksen alalta tai soveltuvalta lähialalta

0.2 Jos seuraavat opintojaksot eivät sisälly aikaisempiin opintoihin, ne suoritetaan maisteriopintojen aikana osana vaatimusten kohtaa 2 Opintosuunnan valinnaiset opinnot.

A. Matemaattisia opintoja
• 10 op matemaattisia opintoja, suositellaan esimerkiksi MTTMY1 Matematiikan peruskäsitteitä 5 op

B. Tietojenkäsittelyopin opintoja
• TIEA2 Olio-ohjelmoinnin perusteet 5 op
• TIETA6 Tietorakenteet 10 op
• TIETA7 Tietokantaohjelmointi 10 op

C. Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opintoja:
• ITIP2 Tiedonhaku ja tietokäytännöt 5 op
• ITIA41 Tiedonhaun menetelmät ja kieliteknologia 5 op
• ITIA42 Tiedonhaun kirjatentti 5 op
• ITIA43 Kokeellinen tiedonhaku 5 op

Kuuluu kokonaisuuksiin

Informaatiotieteiden yksikkö
avaa kaikki

Tietokantojen ja tiedonhaun opintosuunta (FM)

Tietokantojen ja tiedonhaun opintosuunnan syventävät opinnot 80 op
Tietokantojen ja tiedonhaun pakolliset syventävät opintojaksot 40 op
Suoritettava alla olevista 40 op. TIETS10 Tekoälyn ohjelmointimenetelmät käy, mikäli harjoitustyö tehdään tiedonhallintaan liittyvästä aiheesta, TIETS36 Tutkimusprojektin ja TIETS34 Seminaarin aiheen on liityttävä opintosuunnan alaan. Graduseminaari on mahdollista suorittaa jatkokoulutusseminaarin yhteydessä, katso tiedot opetusohjelmasta.
Tietokantojen ja tiedonhaun opintosuunnan valinnaiset opinnot 40 op
Tähän osioon voi sisältyä täydentävänä vaadittuja opintoja ja valinnaisia opintoja. Valinnaisiin voi sisältää myös oman alan harjoittelua, josta tulee sopia opintosuunnan vastuuhenkilön kanssa.
TIEA0 Harjoittelu, 2–10 op
Informaatiotieteiden yksikkö