Opinto-oppaat 2012–2013
x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Organisaatioiden tietojärjestelmien opintosuunta (FM)

Osaamistavoitteet

Organisaatioiden tietojärjestelmien opintosuunnan suorittanut opiskelija
• tuntee tietotekniikan käytön, suunnittelun ja johtamisen keskeiset aihealueet
• on syventänyt tietyn toimialan tietojärjestelmiin liittyvää tietämystä (terveydenhoidon tai teollisuuden tietojärjestelmät) tai yleisempää sähköisen liiketoiminnan ja verkostojen osaamista
• osaa arvioida tietojärjestelmiä ja kehittyneitä tietojärjestelmien suunnittelu- ja johtamistapoja.

Katso maisterin tutkinnon yleiset osaamistavoitteet tietojenkäsittelyopin maisteriopintojen kohdalta.

Sisältö

FM-tutkinnon rakenne (yhteensä 120 op):

1. Syventävät opinnot 80 op
1.1 Organisaatioiden tietojärjestelmien pakolliset syventävät opintojaksot 30 op
1.2 Organisaatioiden tietojärjestelmien valinnaiset syventävät 10 op
1.3 Pro gradu -tutkielma, jonka aiheen tulee olla opintosuunnan alalta 40 op

2. Opintosuunnan valinnaiset opinnot 40 op
2.1 Valinnaisten opintojen kokonaisuus, esimerkiksi esim. talous- tai hallintotieteitä 25 op
2.2 Vapaasti valittavat 15 op, voi sisältää harjoittelua enintään 10 op

Organisaatioiden tietojärjestelmiin suuntaavissa opinnoissa opiskelija perehtyy tietotekniikan käytön, suunnittelun ja johtamisen aihealueisiin. Opiskelija voi myöhemmin opinnoissaan painottaa esimerkiksi tietyn toimialan tietojärjestelmiin liittyviä opintoja (terveydenhoidon tai teollisuuden tietojärjestelmät) tai sähköiseen liiketoimintaan ja verkostoihin liittyviä opintoja. Koulutus valmistaa monipuolisiin suunnittelun, johtamisen ja organisaation kehittämisen tehtäviin, joissa tiedon ja tietojärjestelmien hyväksikäytöllä on keskeinen merkitys.

Edellytykset

Alemmalle korkeakoulututkinnolle asetettavat vaatimukset. Jos nämä vaatimukset eivät täyty, tulee vastaavat opinnot suorittaa täydentävinä opintoina.

0.1 Alempi korkeakoulututkinto tai vastaava tutkinto, joka on tietojenkäsittelytieteiden alalta tai soveltuvalta lähialalta

0.2 Jos seuraavat opintojaksot eivät sisälly aikaisempiin opintoihin, ne suoritetaan osana vaatimusten kohtaa 2 Opintosuunnan valinnaiset opinnot.

• TIETA15 Tietotekniikka ja yhteiskunta
• TIEA4 Projektityö

Kuuluu kokonaisuuksiin

Informaatiotieteiden yksikkö
avaa kaikki

Organisaatioiden tietojärjestelmien opintosuunta (FM)

Organisaatioiden tietojärjestelmien opintosuunnan valinnaiset opinnot 40 op
Valinnaisten opintojen kokonaisuus 25 op
Esimerkiksi talous- tai hallintotieteiden opintokokonaisuus.
Organisaatioiden tietojärjestelmien opintosuunnan muut valinnaiset opinnot 15 op
Voi sisältää oman alan harjoittelua.
TIEA0 Harjoittelu, 2–10 op
Informaatiotieteiden yksikkö