Opinto-oppaat 2015–2016
x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Laskentamenetelmien ja ohjelmoinnin opintosuunta (FM)

Osaamistavoitteet

Laskentamenetelmien ja ohjelmoinnin opintosuunnan suorittanut opiskelija

• hallitsee keskeiset laskentamenetelmät,
• osaa ratkoa käytännön tilanteissa ilmeneviä laskennallisia ongelmia suunnittelemalla ja toteuttamalla tehokkaita algoritmeja,
• tuntee algoritmisten menetelmien periaatteelliset rajoitukset.

Katso maisterin tutkinnon yleiset osaamistavoitteet tietojenkäsittelyopin maisteriopintojen kohdalta.

Sisältö

FM-tutkinnon rakenne (yhteensä 120 op):

1. Syventävät opinnot 80 op
1.1 Pakolliset syventävät opinnot 40 op
1.2 Pro gradu -tutkielma, jonka aiheen tulee olla opintosuunnan alalta 40 op

2. Opintosuunnan valinnaiset opinnot 40 op
2.1 Matemaattisten opintojen opintokokonaisuus 20 op
2.2 Muut valinnaiset opinnot 20 op, tähän voi sisältyä harjoittelua enintään 10 op

Laskentamenetelmin ja ohjelmointiin suuntautuvissa opinnoissa opiskelija voi koota itseään kiinnostavan valikoiman laskentamenetelmien perusteita tai niiden ohjelmointitoteutuksia käsittelevistä opintojaksoista. Opintosuunnan opiskelijan on hankittava itselleen ennen kaikkea hyvä ohjelmointitaito. Lisäksi tarvitaan teoreettisempia valmiuksia, joita saadaan suorittamalla valinnaisina opintoina matematiikan ja/tai tilastotieteen opintoja.

Edellytykset

Alemmalle korkeakoulututkinnolle asetettavat vaatimukset. Jos nämä vaatimukset eivät täyty, tulee vastaavat opinnot suorittaa täydentävinä opintoina.

0.1 Alempi korkeakoulututkinto tai vastaava tutkinto, joka on tietojenkäsittelytieteiden alalta tai soveltuvalta lähialalta

0.2 Jos seuraavat opintojaksot eivät sisälly aikaisempiin opintoihin, ne suoritetaan osana vaatimusten kohtaa 2. Opintosuunnan valinnaiset opinnot.

• TIETA6 Tietorakenteet
• TIEA4 Projektityö tai SISYA200 Innovaatioprojekti
• yhteensä vähintään 85 opintopistettä tietojenkäsittelyoppia
• yhteensä vähintään 25 opintopistettä matemaattisia opintoja (matematiikka/ tilastotiede).

Kuuluu kokonaisuuksiin

Informaatiotieteiden yksikkö
avaa kaikki

Laskentamenetelmien ja ohjelmoinnin opintosuunta (FM)

Laskentamenetelmien ja ohjelmoinnin syventävät opinnot 80 op
Laskentamenetelmien ja ohjelmoinnin syventävät opinnot 40 op
Suoritettava vähintään 40 opintopistettä luettelon opintojaksoista. Katso suositukset opintosuunnan kotisivuilta. Huom. TIETS34 Seminaarin ja TIETS33 Erikseen sovittavan syventävänopintojakson tulee olla opintosuunnan alalta.
TIETS01 Algoritmit, 10 op
TIETS02 Automaatit I, 5 op
TIETS03 Automaatit II, 5 op
TIETS04 Hahmontunnistus, 5 op
TIETS05 Kuvanprosessointi, 5 op
TIETS07 Neurolaskenta, 5 op
TIETS34 Seminaari (tko), 5 op
TIETS11 Tiedonlouhinta, 10 op
TIETS06 Logiikkaohjelmointi, 10 op
TIETS09 Programming Contests, 5 ECTS
TIETS12 Tietokonegrafiikka, 10 op
TIETS31 Tietämyksen muodostaminen, 5–10 op
Laskentamenetelmien ja ohjelmoinnin opintosuunnan valinnaiset opinnot 40 op
Matemaattisten opintojen opintokokonaisuus 20 op
Kandidaatin tutkintoon kuuluvan 25 opintopisteen matemaattisten opintojen lisäksi 20 op matemaattisia opintoja siten, että matemaattisia opintoja on kandidaatin ja maisterin tutkinnoissa yhteensä vähintään 45 opintopistettä.
Laskentamenetelmien ja ohjelmoinnin opintosuunnan muut valinnaiset opinnot 20 op
Valinnaisia opintoja, voi sisältää oman alan harjoittelua
TIEA0 Harjoittelu, 2–10 op
Informaatiotieteiden yksikkö