Opinto-oppaat 2015–2016
x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Internet- ja pelitutkimuksen opintosuunta (FM)

Osaamistavoitteet

Internet- ja pelitutkimuksen opintosuunta perehdyttää interaktiivisen median luonteeseen ja toimintaan, sekä kehittää perusvalmiuksia internetin verkkopalvelujen ja pelien suunnitteluun sekä tutkimukseen.

Opintosuunnan suoritettuaan opiskelija:

-tunnistaa ja kykenee analysoimaan ja määrittelemään vuorovaikutteista mediaa eri muodoissaan
-ymmärtää syvällisesti internetin sekä pelien sisältöjä, toimintaa ja perusluonnetta
-kykenee itsenäisesti hankkimaan tieteellistä tietoa ja saavuttaa jatko-opintokelpoisuuden interaktiivisen median alueella
-osaa esittää ja viestiä suullisesti ja kirjallisesti tutkimustyön tuloksia sekä toimia asiantuntijana uusiin mediamuotoihin liittyvissä kysymyksissä

Sisältö

Interaktiivisen median teoriat ja tutkimuskirjallisuus. Vuorovaikutteisen median käytön ja käyttäjien tutkimusmenetelmät. Keskeiset lähestymistavat verkkopalvelujen ja pelien suunnitteluun sekä suunnittelun tutkimukseen. Pelien ja pelitutkimuksen erityispiirteet. Interaktiivisen median tutkimuksen suunnittelu, toteutus, raportointi ja evaluointi.

Internet- ja pelitutkimuksen opintosuunnan suorittava opiskelija opiskelee 120 opintopisteen laajuisen maisterintutkinnon, jonka rakenne on seuraava:

-Internet- ja pelitutkimuksen opintosuunnan syventävät opinnot 80 op
-Valinnaiset opinnot 40 op

Edellytykset

Alemmalle korkeakoulututkinnolle asetettavat vaatimukset (jos tässä kuvatut vaatimukset eivät täyty, tulee vastaavat opinnot suorittaa täydentävinä opintoina):

1. Alempi korkeakoulututkinto, joka on informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median alalta tai soveltuvalta lähialalta.

2. Yhteensä vähintään 60 op informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median perus- ja aineopintoja tai niitä vastaavat opinnot.

3. Jos seuraavat opinnot eivät sisälly informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median kandidaatintutkintoon, ne suoritetaan osana opintosuunnan valinnaisia opintoja:

ITIMA23 Interaktiivisten verkkopalveluiden, pelien ja internetin tutkimuksen kirjatentti 5 op

Lisätiedot

Internet- ja pelitutkimuksen opintosuunnan opetuskieli on englanti. Opintosuoritukset (mm. pro gradu -tutkielman) voi kuitenkin suorittaa myös suomeksi.

Internet- ja pelitutkimuksen opintosuunnan opintojaksoille voivat osallistua kaikki opiskelijat. Jos opintojaksolle osallistujamäärä on rajoitettu, etusija on opintosuunnan opiskelijoilla.

Oletko aloittanut opintosi ennen syksyä 2012? Lisätietoja opintojen täydentämisestä ja opinnoissa tapahtuneista muutoksista löytyy tutkinto-ohjelman verkkosivuilta: http://www.uta.fi/sis/iti/ennen_2012_aloittaneille.html

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki
Informaatiotieteiden yksikkö