Opinto-oppaat 2017–2018
x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Sosiologian opintosuunta

Osaamistavoitteet

Yhteiskuntatieteiden maisteriksi valmistuva sosiologian opintosuunnan opiskelija ymmärtää yhteiskuntaa kokonaisuutena ja osaa analysoida yksilön, yhteisöjen ja yhteiskunnan välisiä suhteita. Opiskelija osaa arvioida monipuolisesti ja kriittisesti yhteiskunnallista ja tieteellistä keskustelua. Hänen tieteellinen ja ammatillinen asiantuntijuutensa perustuu taitoon muodostaa sosiologisesti mielekkäitä tutkimusongelmia, koota ja analysoida tarvittava tutkimusaineisto sekä raportoida tulokset kirjallisesti ja suullisesti akateemisesti ja eettisesti hyväksyttävällä tavalla. Hän osaa tuottaa itsenäisesti tieteellistä tietoa sekä soveltaa sitä tieteellisissä, ammatillisissa ja yhteiskunnallisissa käytännöissä. Hän kehittyy asiantuntijaksi, joka kykenee havaitsemaan, analysoimaan ja arvioimaan yhteiskunnan toimintaa. Hänellä on taito tunnistaa, tulkita ja kyseenalaistaa yhteiskuntaa koskevia uskomuksia ja esittää vaihtoehtoja vallitseville ajatustavoille ja käytännöille. Hän kykenee toimimaan johto- ja asiantuntijatehtävissä erityisesti tutkimuksen, hallinnon, tiedotuksen ja koulutuksen aloilla julkisen hallinnon piirissä, järjestöissä ja yrityksissä niin paikallisissa, kansallisissa kuin kansainvälisissäkin toimintaympäristöissä. Opiskelija osaa työskennellä sekä itsenäisesti että ryhmässä. Hän osaa esittää omat perustellut näkemyksensä ja kommentoida rakentavasti ryhmän toisten jäsenten töitä ja esityksiä.

Sisältö

Sosiologian maisteriopinnot koostuvat tutkielmaopinnoista (60 op), tutkimus- ja asiantuntijataitojen opinnoista (20 op) sekä valinnaisista opinnoista (40 op).
Tutkielmaopinnot alkavat orientoivalla tutkielmaseminaarilla, jossa opiskelijat perehdytetään tutkielmaopintoihin ja pro gradu –tutkielman teon vaiheisiin. Orientoivan tutkielmaseminaarin kuluessa opiskelija laatii pro gradu –tutkielman tutkimussuunnitelman, joka hyväksytään seminaarin päätteeksi. Orientaatioseminaarin jälkeen siirrytään sosiologian tutkielmaseminaariin, jossa käsitellään opiskelijoiden tutkielmaan liittyviä työpapereita ja tutkielman lukuja. Pro gradu –tutkielman tulisi valmistua tutkielmaseminaarissa tai viimeistään seminaarin päättymisen jälkeisenä lukukautena.
Tutkimus- ja asiantuntijataitojen opinnot syventävät sosiologista ja tieteellistä asiantuntijuutta. Menetelmä- ja teoriaopinnot suositellaan suoritettavaksi maisteriopintojen alkuvaiheessa ja työelämäopinnot opintojen keski- tai loppuvaiheessa.
Kolmas kokonaisuus muodostuu valinnaisista opinnoista. Tämän kokonaisuuden opinnot opiskelija voi koota yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden teemaopinnoista, menetelmä- ja asiantuntijuusopinnoista ja muista oman tai muiden tutkinto-ohjelmien opintokokonaisuuksista. Opinnot on suositeltavaa koota siten, että ne tukevat tutkielman tekoa sekä syventävät tieteellistä ja ammatillista asiantuntijuutta.
HOPSin laatimisen yhteydessä keskustellaan tarkemmin siitä, millaisista kokonaisuuksista valinnaiset opinnot muodostuvat. Nämä opinnot tukevat maisteriopintoja parhaiten silloin, kun ne liittyvät tutkielman aihepiiriin tai opiskelijalle tärkeän asiantuntijuuden kehittämiseen.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
avaa kaikki

Sosiologian opintosuunta

Sosiologian syventävät opinnot 80 op
Tutkimus- ja asiantuntijataidot 20 op
Tutkimusmenetelmät 5 op
Opiskelija valitsee yhden 5 op:n opintojakson seuraavasti: Sosiaalipolitiikan, sosiaalipsykologian, sosiologian, sukupuolentutkimuksen sekä nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen opintosuuntien opiskelijat: SOSM5.1 Sosiaalitieteiden tutkimusmenetelmät. Sosiaaliantropologian opintosuunnan opiskelijat: SOSM5.2 Etnografinen tutkimusprosessi.
Sosiaalitieteiden teoria III 5 op
Suoritettava 5 opintopistettä
Suoritetaan oman opintosuunnan mukainen opintojakso.
Yhteiskuntatutkimuksen maisteriopintojen valinnaiset opinnot 40 op
Suoritetaan valinnaisia opintoja joko sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelman tai muiden tutkinto-ohjelmien tarjoamista opinnoista. Valinnaisissa opinnoissa voi olla opintosuuntakohtaisia suosituksia, ks. s?hk?inen opinto-opas.
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta