Opinto-oppaat 2017–2018
x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Sosiaalipsykologian opintosuunta

Osaamistavoitteet

Yhteiskuntatieteiden maisteriksi valmistuva sosiaalipsykologian opiskelija on asiantuntija sosiaalisen vuorovaikutuksen, ryhmäilmiöiden sekä yksilön ja yhteiskunnan välisten suhteiden, alueella. Hänellä on erityisosaamista ja ammatillista asiantuntijuutta sellaisilla alueilla kuten minuus ja identiteetti, lapsuus ja perhe, vuorovaikutus työelämässä, psykososiaalinen hyvinvointi, päihdeongelmat sekä sosiaalitieteen teoreettiset ja metodologiset kysymykset.
Valmistuvat maisterit tuntevat näitä aloja koskevan tutkimuksen historiaa, ajankohtaisia kehityssuuntia, käytännön sovellusalueita ja ovat erikoistuneet jollekin valitsemalleen erityisalalle. Heillä on sosiaalipsykologian näkökulmaan perustuvat asiantuntijavalmiudet etsiä, analysoida, jäsentää ja tuottaa sosiaalisiin ilmiöihin liittyvää tutkimustietoa ja soveltaa tutkimuksesta saatua tietoa käytännön työelämässä. Valmistuttuaan heillä on korkeatasoiset ammatilliset kvalifikaatiot työskennellä johto-, asiantuntija- ja ohjaavissa tehtävissä esimerkiksi sosiaali- ja mielenterveystyössä, erilaisissa koulutus-, suunnittelu- ja kehittämistehtävissä, henkilöstöhallinnossa sekä tiedotustoiminnassa eri aloilla.
Tutkinto antaa kelpoisuuden hakea jatko-opintoihin. Lisäksi maisterintutkinto sosiaalipsykologiassa hyväksytään Suomen yliopistojen täydennyskoulutuksessa psykoterapeutti -opintojen kelpoisuuskriteerien mukaisena loppututkintona.

Sisältö

Sosiaalipsykologian maisteriopinnot koostuvat tutkielmaopinnoista (60 op), tutkimus- ja asiantuntijataidot -opinnoista (20 op) sekä valinnaisista opinnoista (40 op).
Tutkielmaopinnoissa opiskelija harjaantuu toteuttamaan itsenäisesti tieteellisen tutkimusprosessin sosiaalipsykologian alalla. Tutkielmaopinnot alkavat sosiaalitieteiden yhteisellä orientoivalla tutkielmaseminaarilla, jossa opiskelija perehtyy tutkimuksen tekemisen vaiheisiin, tutkimussuunnitelman laadintaan ja tutkimusetiikkaan. Orientoivassa seminaarissa opiskelija laatii pro gradu -tutkielman tutkimussuunnitelman.
Sen jälkeen siirrytään sosiaalipsykologian tutkielmaseminaariin, jossa opiskelija työstää opinnäytetyötään ja seminaariryhmä käsittelee yhdessä tutkielmaan liittyviä työpapereita.
Pro gradu -tutkielman tulee valmistua tutkielmaseminaarin kuluessa tai viimeistään seminaarin päättymisen jälkeisenä lukukautena. Pro gradu -työn tekemistä tutkimusryhmässä, osana meneillään olevaa tutkimusprojektia, kannustetaan. Tutkimus- ja asiantuntijataitojen opinnot syventävät opiskelijan teoreettisia ja metodologisia taitoja. Lisäksi opinnot kehittävät soveltavia taitoja työharjoittelun, vapaaehtoistoiminnan tai kansalaisjärjestötoiminnan kautta.
Tästä kokonaisuudesta menetelmä- ja teoriaopinnot suositellaan suoritettavaksi maisteriopintojen alkuvaiheessa ja työelämäopinnot opintojen keski- tai loppuvaiheessa.
Valinnaiset opintonsa (40 op) opiskelija voi koota vapaavalintaisesti yhteiskunta- ja kulttuuritietieden teemaopinnoista ja myös muiden kuin sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelman opintojaksoista. Valinnaisissa opinnoissa suositellaan suoritettavaksi sosiaalipsykologian opettamia kursseja teemaopinnoista.
Henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPSin) laatimisen yhteydessä sovitaan, millaisista kokonaisuuksista opinnot muodostuvat. Parhaiten ne tukevat opintoja silloin, kun ne liittyvät tutkielman aihepiiriin.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
avaa kaikki

Sosiaalipsykologian opintosuunta

Sosiaalipsykologian syventävät opinnot 80 op
Tutkimus- ja asiantuntijataidot 20 op
Tutkimusmenetelmät 5 op
Opiskelija valitsee yhden 5 op:n opintojakson seuraavasti: Sosiaalipolitiikan, sosiaalipsykologian, sosiologian, sukupuolentutkimuksen sekä nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen opintosuuntien opiskelijat: SOSM5.1 Sosiaalitieteiden tutkimusmenetelmät. Sosiaaliantropologian opintosuunnan opiskelijat: SOSM5.2 Etnografinen tutkimusprosessi.
Sosiaalitieteiden teoria III 5 op
Suoritettava 5 opintopistettä
Suoritetaan oman opintosuunnan mukainen opintojakso.
Yhteiskuntatutkimuksen maisteriopintojen valinnaiset opinnot 40 op
Suoritetaan valinnaisia opintoja joko sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelman tai muiden tutkinto-ohjelmien tarjoamista opinnoista. Valinnaisissa opinnoissa voi olla opintosuuntakohtaisia suosituksia, ks. s?hk?inen opinto-opas.
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta