Opinto-oppaat 2018–2019
Hoitotyön opettamisen opintosuunta

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija
- osaa toimia itsenäisesti opettajana ja asiantuntijana terveydenhuoltoalan koulutuksen eri tasoilla
- osaa tarkastella terveysalan koulutusta ja opetusta kriittisesti ja tutkivalla työotteella
- osaa hyödyntää näyttöön perustuvia toimintatapoja koulutuksen kehittämisessä

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
avaa kaikki
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta