Opinto-oppaat 2017–2018
x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kasvatuksen, opetuksen ja oppimisympäristöjen opintosuunta

Osaamistavoitteet

Kasvatuksen, opetuksen ja oppimisympäristöjen opintosuunnan suoritettuaan opiskelija
- tuntee opetusta, oppimista ja oppimisympäristöjä koskevaan tutkimukseen liittyvät keskeisimmät teoriat ja käsitteistön ja pystyy soveltamaan näitä moniammatillisessa oppimisyhteisössä
- pystyy seuraamaan ja käyttämään kansainvälistä tutkimuskirjallisuutta opetus- ja kasvatustoiminnan sekä oppimisympäristöjen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa
- tuntee kasvatusalan moniammatilliset käytännöt ja osaa soveltaa tätä asiantuntijuutta kasvatuksen käytännön ongelmien ratkaisussa oman ammattialansa instituutioissa

Sisältö

Kasvatuksen, opetuksen ja oppimisympäristöjen opintosuunnassa opiskelija perehtyy kasvattajalle ja opettajalle keskeiseen kasvatustieteelliseen teoriaan ja viimeaikaiseen tutkimukseen. Opintojaksoilla käsitellään kasvatuksen, opetuksen, oppimisen ja opetussuunnitelman käsitteiden kautta erilaisissa oppimisympäristöissä tapahtuvaa kasvatusta, kasvua, opetusta ja oppimista. Lisäksi perehdytään laatu- ja arviointikysymyksiin.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Kasvatuksen, opetuksen ja oppimisympäristöjen opintosuunta

Kasvatustieteiden syventävät opinnot 85 op
Suoritettava KASS1, 4 op opintojaksoista KASS2-KASS4, opintosuunnan opintoja vähintään 20 op, tutkimusmenetelmäopinnot 10 op, harjoittelu 10 op ja pro gradu -tutkielmaopinnot 40 op.
Kaikille yhteiset vaihtoehtoiset opintojaksot 4 op
Suoritettava yksi allaolevista
Suoritettava yksi opintojaksoista KASS2-KASS4
Opintosuunnan sisältöopinnot 20 op
Suoritettava opintojakso KASSO1 sekä joko 3 opintojaksoa opintosuunnan valinnaisista opinnoista tai 2 opintojaksoa opintosuunnan vallinnaisista opinnoista ja 1 opintojakso muiden opintosuuntien tai muiden yksiköiden vaihtoehtoisesta tarjonnasta syventäviin opintoihin.
Opintosuunnan valinnaiset opinnot
Suoritettava 2–3 allaolevaa
Suoritettava joko 3 opintojaksoa alla olevista tai 2 opintojaksoa alla olevista ja 1 opintojakso joko muiden opintosuuntien valinnaisista opinnoista tai muiden yksiköiden vaihtoehtoisesta tarjonnasta syventäviin opintoihin.
Tutkimusmenetelmäopinnot 10 op
Eriytyvät syventävät tutkimusmenetelmäopinnot 6 op
Suoritettava 6 opintopistettä
Suoritettava joko yksi opintojakso KASSM2 -jaksojen tarjonnasta ja yksi opintojakso KASSM3 -jaksojen tarjonnasta tai mikäli KASSM2 -jaksojen ryhmissä on tilaa, voi suorittaa myös kaksi KASSM2 -jaksoa
Kasvatustieteiden tiedekunta