Opinto-oppaat 2017–2018
x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Aikuis- ja ammattikasvatuksen opintosuunta

Osaamistavoitteet

Aikuis- ja ammattikasvatuksen opintosuunnan suoritettuaan opiskelija
- tuntee aikuis- ja ammattikasvatuksen kansallisten ja kansainvälisten kenttien toiminnan ja niiden kehittämisen haasteet
- pystyy hyödyntämään kansainvälistä tutkimusta työssään
- kykenee toimimaan tutkivana ja kriittisenä asiantuntijana ja johtajana, joka tukee yksilöiden, yhteisöjen ja organisaatioiden omaehtoista ja organisoitua oppimista ja kehittämistä sekä edistää osallisuutta ja demokratiaa niin kansalais- kuin työelämässä.

Sisältö

Aikuis- ja ammattikasvatuksen opintosuunnassa opiskelija perehtyy aikuis- ja ammattikasvatuskäytäntöjen, -politiikan ja -tutkimuksen kehitykseen ja nykytilaan. Opinnot valmentavat opiskelijaa oma-aloitteisiin, tutkiviin ja yhteistyöllisiin toimintatapoihin ja harjaannuttavat asiantuntijatyöhön kulttuurisesti moniaineksisissa toimintaympäristöissä.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Aikuis- ja ammattikasvatuksen opintosuunta

Kasvatustieteiden syventävät opinnot 85 op
Suoritettava KASS1, 4 op opintojaksoista KASS2-KASS4, opintosuunnan opintoja vähintään 20 op, tutkimusmenetelmäopinnot 10 op, harjoittelu 10 op ja pro gradu -tutkielmaopinnot 40 op.
Kaikille yhteiset vaihtoehtoiset opintojaksot 4 op
Suoritettava yksi allaolevista
Suoritettava yksi opintojaksoista KASS2-KASS4
Opintosuunnan sisältöopinnot 20 op
Suoritettava opintojakso KASSA1 sekä joko 3 opintojaksoa opintosuunnan valinnaisista opinnoista tai 2 opintojaksoa opintosuunnan vallinnaisista opinnoista ja 1 opintojakso muiden opintosuuntien tai muiden yksiköiden vaihtoehtoisesta tarjonnasta syventäviin opintoihin.
Opintosuunnan valinnaiset opinnot
Suoritettava 2–3 allaolevaa
Suoritettava joko 3 opintojaksoa alla olevista tai 2 opintojaksoa alla olevista ja 1 opintojakso joko muiden opintosuuntien valinnaisista opinnoista tai muiden yksiköiden vaihtoehtoisesta tarjonnasta syventäviin opintoihin. Huom! Opintojaksoa KASSA2 ei toteuteta lukuvuoden 2015-2016 jälkeen.
Tutkimusmenetelmäopinnot 10 op
Eriytyvät syventävät tutkimusmenetelmäopinnot 6 op
Suoritettava 6 opintopistettä
Suoritettava joko yksi opintojakso KASSM2 -jaksojen tarjonnasta ja yksi opintojakso KASSM3 -jaksojen tarjonnasta tai mikäli KASSM2 -jaksojen ryhmissä on tilaa, voi suorittaa myös kaksi KASSM2 -jaksoa
Kasvatustieteiden tiedekunta