Opinto-oppaat 2016–2017
x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Teatteritaiteen tohtorin tutkinto

Osaamistavoitteet

Viestinnän, median ja teatterin yksikössä suoritetun teatteritaiteen tohtorin tutkinnon tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa laaja-alaisen ymmärryksen teatterin erilaisissa toimintaympäristöissä tehtävästä näyttelijän taiteellisesta työstä, jostakin sen osa-alueesta tai sen yliopistotasoisesta koulutuksesta. Tämä ymmärrys on mahdollista saavuttaa erilaisten taiteen käytännöistä nousevien menetelmien, taiteellisen toiminnan sekä näitä avaavien yhteiskunnallisesti, teoreettisesti tai filosofisesti painottuneiden lähestymistapojen avulla. Tavoitteena on synnyttää uudenlaisia teatterityön tekijöitä ja toimintatapoja vuorovaikutuksessa ympäröivään yhteiskuntaan ja sen muuttuviin rakenteisiin ja lisätä näin teatterin vaikuttavuutta ja merkityksellisyyttä suomalaisessa yhteiskunnassa ja kansainvälisissä yhteyksissä.

Teatteritaiteen tohtoriopintojen aikana opiskelijan tulee perehtyä syvällisesti omaan tutkimusalaansa, kehittää itsenäisesti ja kriittisesti taiteellisen tutkimuksen menetelmiä sekä soveltaa osaamistaan työryhmissä. Opiskelijan tulee saavuttaa sellainen näyttelijän taiteellisen työn, esiintymisen osa-alueen tai näitä koskevan pedagogiikan tuntemus, joka mahdollistaa alan asiantuntijana toimimisen niin teatteritaiteen eri ammateissa, sitä opettavissa yliopistoissa kuin yhteiskunnallisissa tehtävissä laajemminkin. Hänen tulee osoittaa tutkimusalallaan itsenäistä ja kriittistä ajattelua, osaamista taiteellisen tutkimuksen synnyttämän tiedon välittämiseen sekä taitoa toimia alan kansainvälisissä yhteisöissä. Lisäksi opiskelijan edellytetään perehtyvän ajankohtaisiin tiedonhankinnan keinoihin ja tutkimusetiikkaan, omaa alaansa koskevaan uusimpaan tutkimukseen, tehtäväalueen kehittämistä koskeviin kansallisiin ja kansainvälisiin ilmiöihin sekä opetus- ja ohjauskäytäntöihin.

Sisältö

Viestinnän, median ja teatterin yksikössä teatteritaiteen tohtorin tutkinnon kokonaislaajuus on 240 opintopistettä, joka koostuu taiteellisesta väitöstutkimuksesta ja muista opinnoista. Taiteellisen väitöstutkimuksen osuus on 180 opintopistettä niin, että taiteellisten tai käytännöllisten osien ja refleksiivisen – kirjallisen tai monimediaalisen – osan suhde voi vaihdella 80–100 opintopisteen välillä. Taiteelliset ja käytännölliset osat esitarkastetaan niiden toteuttamisen yhteydessä. Muiden opintojen laajuus on 60 opintopistettä. Teatteritaiteen tohtorin tutkintoon sisältyvät muut opinnot rakentuvat tutkijaseminaarista (10 opintopistettä), teoria- ja metodiopinnoista (10 opintopistettä), kansainvälistymistä ja verkostoitumista koskevat opinnoista (10 opintopistettä) sekä omaan taiteenalaan ja tutkimusaiheeseen liittyvistä opinnoista (30 opintopistettä).

Edeltävät opinnot

Edeltävien opintojen lisätiedot

Teatteritaiteen taiteelliseen jatkokoulutukseen voidaan hyväksyä henkilö, joka on suorittanut teatteritaiteen maisterin tutkinnon tai teatterialaa ja sen koulutusta sivuavan muun ylemmän korkeakoulututkinnon ja jolla tutkinto-ohjelma toteaa olevan edellytykset jatkotutkinnon suorittamiseen. Opiskelijaksi hyväksytään yksilöllisen opintosuunnitelman perusteella. Teatterityön professori antaa asiasta lausunnon.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
avaa kaikki
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö