Opinto-oppaat 2016–2017
x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian tohtorin tutkinnot

Osaamistavoitteet

Viestinnän, median ja teatterin yksikössä suoritetun yhteiskuntatieteiden ja filosofian tohtorin tutkinnon tavoitteena on, että tohtoriopiskelija saavuttaa laaja-alaisen ymmärryksen viestintää, mediaa, musiikkia tai teatteria ja draamaa koskevista yhteiskunnallisista, teoreettisista, käsitteellisistä ja metodologisista lähestymistavoista sekä niiden suhteista erilaisiin muuttuviin viestinnän, median ja esittämisen käytäntöihin.

Tohtoriopintojen aikana opiskelijan perehtyy syvällisesti omaan tutkimusalaansa ja sen yhteiskunnalliseen merkitykseen, oppii soveltamaan itsenäisesti ja kriittisesti tieteellisen tutkimuksen menetelmiä sekä hyödyntämään osaamistaan tutkimusryhmässä tai -verkostoissa. Opiskelija saavuttaa sellaisen viestinnän, median, musiikin tai teatterin ja draaman tutkimuksen tuntemuksen, joka mahdollistaa alan asiantuntijana toimimisen sekä yliopistossa että sen ulkopuolisissa ympäristöissä. Hänen tulee osoittaa tutkimusalallaan itsenäistä ja kriittistä ajattelua, taitoa tutkimustiedon välittämiseen sekä taitoa toimia kansainvälisessä tiedeyhteisössä. Lisäksi opiskelijan edellytetään perehtyvän ajankohtaiseen tiedonhankinnan keinoihin ja tutkimusetiikkaan, omaa tehtäväaluettaan koskevaan uusimpaan tutkimukseen, tehtäväalueen kehittämistä koskeviin kansallisiin ja kansainvälisiin virtauksiin sekä opetus- ja ohjauskäytäntöihin.

Sisältö

Viestinnän, median ja teatterin yksikössä tohtorin tutkinnon kokonaislaajuus on 240 opintopistettä, josta väitöskirjan osuus on 180 opintopistettä ja muiden opintojen 60 opintopistettä.

Yhteiskuntatieteiden tai filosofian tohtorin tutkintoon sisältyvät muut opinnot rakentuvat tutkijaseminaarista (10 op), teoria- ja metodiopinnoista (10 op), kansainvälistymistä ja verkostoitumista koskevista opinnoista (10 op) sekä omaan tieteenalaan ja tutkimusaiheeseen liittyvistä opinnoista (30 op).

Edeltävät opinnot

Edeltävien opintojen lisätiedot

Ylempi korkeakoulututkinto.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
avaa kaikki
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö