Curricula Guides 2015–2016
x !
Archived Curricula Guide 2015–2017
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Kirjasto- ja tietopalvelujen opintosuunnan maisteriopinnot (FM)

Osaamistavoitteet

Suuntautumisvaihtoehdon suoritettuaan opiskelija opintojaksovalinnastaan riippuen:

- tuntee tiedon organisoinnin, dokumenttien kuvailun ja informaatioarkkitehtuurin periaatteet kirjastoissa, arkistoissa ja verkkoympäristöissä.
- omaa valmiudet osallistua kokoelmatyön suunnitteluun ja toteutukseen.
- tuntee tieteellisen julkaisutoiminnan osa-alueet.
- ymmärtää kirjastojen toiminnan tutkimuksen ja arvioinnin tutkimuksellista perustaa.
- ymmärtää kirjasto- ja tietopalvelujen roolia yhteiskunnassa.

Sisältö

Kirjasto- ja tietopalvelujen syventävien opintojen keskiössä ovat alan arvioinnin, kehittämisen ja markkinoinnin haasteet yhteiskunnallisessa, teknologisessa ja ammatillisessa kontekstissa. Suuntautumisvaihtoehdon opinnot tarjoavat monialaisen, teoriapainotteisen ja tutkimukseen perustuvan tietopohjan, sekä valmiudet asiantuntijana kehittymiseen. Suuntautumisvaihtoehto tuottaa valmiuksia toimia kirjasto- ja informaatioalan asiantuntija- ja johtotehtävissä julkisissa ja yksityisissä organisaatioissa.

Kirjasto- ja tietopalvelujen suuntautumisvaihtoehto koostuu seuraavista opintokokonaisuuksista:

FM-tutkinnon rakenne (yhteensä 120 op):
1. Syventävät opinnot 80 op
1.1 Pakolliset syventävät opinnot kirjasto- ja tietopalvelujen opintokokonaisuudesta 30 op
1.2 Pro gradu -tutkielma, jonka aiheen tulee olla opintosuunnan alalta 40 op
1.3 Pro gradu -seminaari 10 op
2. Opintosuunnan valinnaiset opinnot 40 op

Edellytykset

Alemmalle korkeakoulututkinnolle asetettavat vaatimukset. Jos nämä vaatimukset eivät täyty, tulee vastaavat opinnot suorittaa täydentävinä opintoina.

0.1 Alempi korkeakoulututkinto tai vastaava tutkinto, joka on informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median alalta tai soveltuvalta lähialalta.

0.2 Jos kandidaatin tutkinto ei sisällä Tampereen yliopiston informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median aineopintoja, opiskelijalta voidaan edellyttää myös muita täydentäviä suorituksia, jotka ilmoitetaan opiskelijavalintapäätöksessä.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Kirjasto- ja tietopalvelujen opintosuunnan maisteriopinnot (FM)

ITISVT Maisteriopintojen valinnaiset opinnot 40 op
Suoritettava 40 opintopistettä
Vapaavalintaiset opinnot 20–40 op
Opintosuunnan valinnaiset opinnot voivat sisältää esim. muiden tutkinto-ohjelmien valinnaisia opintoja, informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median valinnaisia aine- ja syventäviä opintoja, valinnaisia kieli- ja viestintäopintoja tai täydentäviä opintoja.
School of Information Sciences