Curricula Guides 2015–2016
x !
Archived Curricula Guide 2015–2017
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Tietokäytäntöjen opintosuunnan maisteriopinnot (FM)

Osaamistavoitteet

Suuntautumisvaihtoehdon suoritettuaan opiskelija opintojaksovalinnastaan riippuen:

- ymmärtää tietokäytäntöjen, erityisesti tiedonhaun ja -hankinnan prosessien ominaispiirteitä
- omaksuu nopeasti käytännöt hakea tietoa tehokkaasti erilaisissa tiedonhakuympäristöissä
- pystyy arvioimaan ja valitsemaan kehysorganisaation tietokäytäntöihin parhaiten soveltuvat tiedonlähteet sekä kehittämään keinoja niiden käyttöön
- ymmärtää hakukoneiden toimintaperiaatteita
- tuntee dokumenttityyppien ja dokumenttien rakenteiden periaatteet
- hallitsee hakukoneiden evaluoinnin perusteet
- ymmärtää luonnollisen kielen tiedonhaulle tuomia ongelmia ja tuntee niiden ratkaisutapoja
- pystyy seuraamaan alan kehitystä ja kehittymään asiantuntijana

Sisältö

Tietokäytäntöjen suuntautumisvaihtoehto johtaa organisaatioiden tietoresurssien, kuten tietokantojen ja intranettien hallinnan asiantuntijatehtäviin. Suuntautumisvaihtoehto tutustuttaa näissä tehtävissä tarpeellisiin välineisiin, esimerkiksi tiedon tallennus- ja hakuohjelmistoihin, dokumenttien ryhmittelymenetelmiin, dokumenttityyppien ja -rakenteiden käsittelyyn, luonnollisen kielen käsittelyohjelmistoihin ja tiedonhaun evaluointimenetelmiin. Suuntautumisvaihto perehdyttää myös tapoihin, joilla käyttäjät hyödyntävät tietoresursseja työtehtävien suorittamisen, opiskelun ja harrastusten tarpeisiin. Tältä osin keskeisiä tekijöitä ovat tiedonhankinta, tiedon jakaminen sekä informaatio- ja medialukutaito.

Tietokäytäntöjen suuntautumisvaihtoehto koostuu seuraavista opintokokonaisuuksista:

FM-tutkinnon rakenne (yhteensä 120 op):
1. Syventävät opinnot 80 op
1.1 Pakolliset syventävät opinnot tietokäytäntöjen opintokokonaisuudesta 30 op
1.2 Pro gradu -tutkielma, jonka aiheen tulee olla opintosuunnan alalta 40 op
1.3 Pro gradu -seminaari 10 op
2. Opintosuunnan valinnaiset opinnot 40 op
2.1 Tietokäytäntöjen opintojaksoja laajentavat orientaatiot (tiedonhallinta ja vuorovaikutteinen teknologia) 15 - 40 op
2.2 Muut valinnaiset opinnot 0-40 op

Tietokäytäntöihin suuntautuvissa opinnoissa opiskelija voi koota itseään kiinnostavan valikoiman tietokäytäntöjen opintokokonaisuuden opintojaksoista ja niitä laajentavien orientaatioiden opintojaksoista.

Edellytykset

Alemmalle korkeakoulututkinnolle asetettavat vaatimukset. Jos nämä vaatimukset eivät täyty, tulee vastaavat opinnot suorittaa täydentävinä opintoina.

0.1 Alempi korkeakoulututkinto tai vastaava tutkinto, joka on informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median alalta tai soveltuvalta lähialalta.

0.2 Jos seuraavat opintojaksot eivät sisälly aikaisempiin opintoihin, ne suoritetaan osana vaatimusten kohtaa 2. Opintosuunnan valinnaiset opinnot.
- ITIA4 Tiedonhaun perusteet, 5 op
- ITIA5 Kokeellinen tiedonhaku, 5 op

0.3 Jos kandidaatin tutkinto ei sisällä Tampereen yliopiston informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median aineopintoja, opiskelijalta voidaan edellyttää myös muita täydentäviä suorituksia, jotka ilmoitetaan opiskelijavalintapäätöksessä.

Edeltävät opinnot

Edeltävien opintojen lisätiedot

"Alemmalle korkeakoulututkinnolle asetettavat vaatimukset. Jos nämä vaatimukset eivät täyty, tulee vastaavat opinnot suorittaa täydentävinä opintoina.
0.1 Alempi korkeakoulututkinto tai vastaava tutkinto, joka on informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median alalta tai soveltuvalta lähialalta.
0.2 Jos seuraavat opintojaksot eivät sisälly aikaisempiin opintoihin, ne suoritetaan osana opintosuunnan valinnaisia opintoja
- ITIA4 Tiedonhaun perusteet, 5 op
- ITIA5 Kokeellinen tiedonhaku, 5 op
0.3 Jos kandidaatin tutkinto ei sisällä Tampereen yliopiston informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median aineopintoja, opiskelijalta voidaan edellyttää myös muita täydentäviä suorituksia, jotka ilmoitetaan opiskelijavalintapäätöksessä."

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Tietokäytäntöjen opintosuunnan maisteriopinnot (FM)

ITISVT Maisteriopintojen valinnaiset opinnot 40 op
Suoritettava 40 opintopistettä
Vapaavalintaiset opinnot 20–40 op
Opintosuunnan valinnaiset opinnot voivat sisältää esim. muiden tutkinto-ohjelmien valinnaisia opintoja, informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median valinnaisia aine- ja syventäviä opintoja, valinnaisia kieli- ja viestintäopintoja tai täydentäviä opintoja.
School of Information Sciences