Opinto-oppaat 2016–2017
x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Soluteknologian opintosuunta

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää solu- ja kudosteknologian teorian ja menetelmien perusteet. Opiskelija hallitsee keskeiset tieteenalan tutkimusmenetelmät ja osaa soveltaa niitä omaan työskentelyynsä. Opiskelija osaa käyttää tilastollisia menetelmiä tutkimustulostensa luotettavuuden tarkastelussa. Opiskelija omaa edellytykset tieteelliseen jatkokoulutukseen sekä kykenee toimimaan työelämässä oman alansa asiantuntijatehtävissä.

Sisältö

Soluteknologian opinnot antavat laajat tiedot solujen ja kudosten rakenteesta ja toiminnasta.
Valinnaiset opinnot antavat mahdollisuuden laajentaa osaamista opiskelijan haluamalle osa-alueelle. Valinnaisten opintojen avulla opintoja voidaan painottaa joko teoria- tai laboratorio-opintoihin.
Osa opiskelusta, mm. pro gradu -tutkielman kokeellinen osa, voidaan suorittaa ulkomailla esimerkiksi ERASMUS-ohjelman yliopistoissa.

Edellytykset

Maisteriopintojen suorittaminen edellyttää, että opiskelijalla on luonnontieteiden kandidaatin tutkinto (LuK 180 op) tai muu soveltuva kotimainen tai ulkomainen biotieteiden, luonnontieteiden tai tekniikan kandidaatin tutkinto.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Soluteknologian opintosuunta

Valinnaiset opinnot 49–51 op
Opiskelija valitsee vapaasti opintoja tutkinnon tavoitteisiin soveltuvalta alalta joko Tampereen yliopiston, Tampereen teknillisen yliopiston tai muiden koti- ja ulkomaisten yliopistojen opetustarjonnasta.
Vapaasti valittavia opintoja 0–51 op
Suoritettava 0–51 opintopistettä
Opiskelija valitsee vapaasti opintoja allaolevasta listasta tai tutkinnon tavoitteisiin soveltuvalta alalta joko Tampereen yliopiston, Tampereen teknillisen yliopiston tai muiden koti- ja ulkomaisten yliopistojen opetustarjonnasta.
BioMediTech