x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUOS2 Johdatus seminaarityöskentelyyn 5 op
Vastuutaho
Suomen kielen tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Tutkinto-ohjelman omilla opiskelijoilla SUOA8 seminaari, kandidaatintutkielma ja kypsyysnäyte Muut opiskelijat: SUOA1–5 sekä oman tutkinto-ohjelman aineopintoihin kuuluva opinnäyte

Avainsanat

Strategiset teemat: Hyvä tieteellinen käytäntö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa nähdä kielitieteen osana tieteiden kenttää ja kykenee arvioimaan tutkimuksensa eettisyyttä. Hän on laatinut oman pro gradu -tutkielmansa tutkimussuunnitelman. Opiskelija hahmottaa ja osaa suunnitella oman tutkintonsa (filosofian maisterin tutkinto) kokonaisuutena ja osaa suunnitella opintojaan eteenpäin kohti työelämää.

Sisältö

Tieteenteorian keskeiset käsitteet, tutkimusetiikka, tutkielman rakenne, tieteellinen argumentaatio, tutkimussuunnitelma.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Luennot sisältävät harjoituksia. Lisäksi syventävien opintojen suunnittelun ja tutkimussuunnitelman teon henkilökohtaista ohjausta (n. tunti/opiskelija).

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö