x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUOA8 Seminaari, kandidaatintutkielma ja kypsyysnäyte 10 op
Vastuutaho
Suomen kielen tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Avainsanat

Strategiset teemat: Hyvä tieteellinen käytäntö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee seminaarikäytännöt, osaa tieteellisen kirjoittamisen konventiot ja osaa toteuttaa suppeahkon tutkimusongelman analyysin ja kirjoittaa siitä raportin. Opiskelija hahmottaa oman tutkintonsa (Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto) kokonaisuutena ja osaa suunnitella opintojaan eteenpäin kohti maisteriopintoja.

Sisältö

Seminaarityöskentelyä, johon kuuluu oma tutkimussuunnitelma, seminaariesitelmä ja siihen perustuva kandidaatintutkielma (20–30 s.), toisen opiskelijan tutkielman opponoiminen sekä keskusteluun osallistuminen käsiteltäessä muiden aiheita. Kypsyysnäytteessä testataan tieteellisen kirjoittamisen ja hyvän suomen kielen hallinta. Opiskelija päivittää henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa HOPS-ohjaajan kanssa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Kandidaatintutkielma  Tutkielma / opinnäytetyö 
suomeksi
Kypsyysnäyte  Näyttökoe 
suomeksi

Osallistuminen seminaarityöskentelyyn, tutkimussuunnitelma, seminaariesitelmä ja n. 20–30 s. tutkielma. Kypsyysnäytteeseen osallistumisesta tulee sopia työn ohjaajan kanssa. Ks. myös yksikön tutkielmaohjeistus.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Kandidaatintutkielman arviointiperusteet on kerrottu tutkinto-ohjelman verkkosivuilla.

Lisätietoja

Osallistumisoikeus vain tutkinto-ohjelman omilla opiskelijoilla.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö