x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TECHS9 Tutkielmaseminaari 5 op
Vastuutaho
Teknisen viestinnän erikoistumisopinnot
Vastuuhenkilö
Tytti Suojanen
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
TECHS9 Tutkielmaseminaari 5 op
TAI
TECHS9 Tutkielmaseminaari 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee tieteellisen tutkimustyön perusteet ja hyvän tieteellisen käytännön. Hän osaa muotoilla tutkimustehtävän, laatia tutkimussuunnitelman, etsiä tutkimuskirjallisuutta ja hankkia tutkimusaineistoa. Opiskelija osaa tulkita ja tuottaa tieteellistä tekstiä sekä kerätä, jäsentää ja analysoida tutkimusaineistoaan. Lisäksi hän osaa esitellä tutkimustaan suullisesti ja kirjallisesti, ja keskustella tutkimustyöstä rakentavasti ja arvioida sitä tieteellisesti argumentoiden. Opiskelija hahmottaa oman tutkintonsa (filosofian maisterin tutkinto) kokonaisuutena ja osaa suunnitella työelämään siirtymistä.

Sisältö

Tutkielmaseminaarissa tutustutaan omaan tutkimusalaan, tiedonhankintaan, tutkimusprosessiin ja sen vaiheisiin, hyvään tieteelliseen käytäntöön sekä tieteellisen keskustelun periaatteisiin ja tutkimuksesta raportoimiseen. Seminaarissa laaditaan pro gradu -tutkielman tutkimussuunnitelma ja useita versioita tutkielmasta prosessikirjoittamisen periaatetta noudattaen. Opiskelijat toimivat ohjatusti toistensa vertaisohjaajina koko seminaarin ajan. Tavoitteena on laatia pro gradu -tutkielma tutkielmaseminaarin aikana. Seminaariin kuuluu myös osallistuminen maisterivaiheen HOPS-ohjaukseen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely
Seminaari

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Lisätietoja

Edellytykset: Teknisen viestinnän erikoistumisopinnot sekä perus- ja aineopinnot jossain kieliaineen tutkinto-ohjelmassa.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Teknisen viestinnän erikoistumisopinnot (Teknisen viestinnän erikoistumisopinnot)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö