x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ENGP4 Englannin kielen rakenne II 5 op
Vastuutaho
Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa analysoida eri lauseketyyppien sisäisiä rakenteita käyttäen asiaan kuuluvaa terminologiaa. Opiskelija osaa kuvata ja käyttää laajaa valikoimaa englannin kielen rakenteita. Opiskelija osaa selittää eri rakenteiden välisiä merkityseroja ja eroja niiden käyttöyhteyksissä.

Opiskelija hallitsee englannin kielen äänteiden käytön eri äänneympäristöissä. Opiskelija osaa kirjoittaa kuulemaansa englannin kieltä foneemisin merkein. Opiskelija tuntee intonaatiomalleja ja pystyy analysoimaan puhutun englannin painotusta ja intonaatiota. Opiskelija osaa lukea sujuvasti ja luonnollista intonaatiota käyttäen erilaisia tekstejä, ja tunnistaa eri alueellisten kielivarianttien piirteitä.

Sisältö

Kielioppi II -kurssilla perehdytään lausekkeen, erityisesti verbilausekkeen ja substantiivilausekkeen, rakenteen analyysiin. Valikoimaan käsiteltäviä englannin kieliopin rakenteita kuuluvat esim. modaaliverbit, verbin komplementaatio, partikkeliverbit, prepositiot, inversio, adjektiivit ja adverbit, ja artikkelien käyttö erisnimien yhteydessä. Kurssilla perehdytään myös kielen rakenteiden analysointiin autenttisia tekstejä sisältävien korpusmateriaalien avulla. Pienryhmätyöskentelyssä käsitellään annettuun teoriaan perustuvia tehtäviä ja harjoituksia.

Fonologia ja ääntäminen II -kurssilla perehdytään kielen prosodisiin piirteisiin ja intonaatiomalleihin. Harjoituksissa pyritään keskeisten intonaatiomallien tunnistamiseen ja omaksumiseen. Opiskelijat harjoittelevat myös puhetaitojaan yleisön edessä. Kurssilla käsitellään lisäksi erilaisten englannin kielen alueellisten varianttien tyypillisiä segmentaalisia ja prosodisia ominaisuuksia.

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kielioppi II  Osallistuminen opetukseen  3 op
Fonologia ja ääntäminen II  Osallistuminen opetukseen  2 op

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Kielioppi II -kurssilla loppukoe, Fonologia ja ääntäminen II -kurssilla teoriakoe sekä suullinen koe.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö