x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASMONI5 Kulttuurinen monimuotoisuus opettajan työssä 5 op
Vastuutaho
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- tutustuu monikulttuurisen kasvatuksen keskeisimpiin suuntauksiin
- saa valmiuksia toimia monikielisen ja -kulttuurisen koulun asiantuntijana

Sisältö

Koulua tarkastellaan osana kulttuurisesti monimuotoistuvaa ja globalisoituvaa yhteiskuntaa. Kurssilla käsitellään opettajan roolia kulttuuri- ja uskontotulkkina ja monikielisten käytänteiden kehittäjänä monikulttuurisen ja moniäänisen koulun kasvua ja oppimista tukevassa toimintakulttuurissa. Keskeisiä sisältöjä ovat myös kieliyhteisön ja perheen merkitys oppimisen tukena sekä oppilaiden hyvinvoinnin edistäjänä sekä vertaisverkostojen rooli opettajan työssä.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Yleisen kielitutkinnon taso 4

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 6 t 6 t
Pienryhmäopetus 6 t 6 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Osallistuminen opetukseen ja vaadittavien harjoitustöiden tekeminen.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Klemelä, K., Tuittu, A. Virta, A. & Rinne, R. (toim.) 2011. Vieraina koulussa. Monikulttuurinen koulu oppilaiden, vanhempien, opettajien ja rehtoreiden kokemana. Turku: Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisuja A:211.

Lehtonen, M. & Löytty O. (toim.) 2003.  Erilaisuus. Tampere: Vastapaino. (Soveltuvin osin)

Paavola, H. & Talib, M-T. 2010. Kulttuurinen moninaisuus päiväkodissa ja koulussa. Jyväskylä: PS-kustannus.

Rastas, A., Huttunen, L. & Löytty, O. 2005. Suomalainen vieraskirja. Kuinka käsitellä monikulttuurisuutta. Tampere: Vastapaino. (Soveltuvin osin)

Lisäksi hyödynnetään ajankohtaisia artikkeleita ja muita teemaan liittyviä aineistoja.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kasvatustieteiden yksikkö