x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASERIT4 Lukeminen ja kirjoittaminen oppimisen haasteena 5 op
Vastuutaho
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kasvatustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää kielellisen tietoisuuden käsitteen ja sen merkityksen luku- ja kirjoitustaidon kehittymisessä
- osaa soveltaa luku- ja kirjoitustaidon opetuksen menetelmiä esi- ja alkuopetuksessa monipuolisesti
- ymmärtää kielellisen kehityksen merkityksen oppimisen ja vuorovaikutuksen perustana
- tunnistaa kielen kehityksen, vuorovaikutuksen ja tekstitaitojen oppimisen haasteita
- osaa jäsentää ja arvioida vaihtoehtoisten pedagogisten ratkaisujen toimivuutta luku- ja kirjoitustaidon oppimiseen liittyvissä ongelmissa

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään lapsen kielen ja kielellisen tietoisuuden kehitystä ja sen suhdetta luku- ja kirjoitustaidon oppimiseen. Lisäksi perehdytään erilaisiin lukemaan ja kirjoittamaan opettamisen pedagogisiin ratkaisuihin sekä tutustutaan kielen ja vuorovaikutukseen oppimisen haasteena elämänkaaren eri vaiheissa. Jaksolla käsitellään lukemaan oppimisen ja tekstitaitojen kehittymisen haasteita. Vaihtoehtoisin pedagogisiin menetelmiin tutustutaan.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t
Itsenäinen työskentely 114 t 0 t
Seminaari 9 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Lisätietoja 

Vaadittavat opintosuoritukset: aktiivinen osallistuminen, käytännön harjoitetyön suunnittelu, toteutus  ja raportointi.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Dooley, C. M. & Matthews, MW. 2009. Emergent comprehension: Understanding comprehension development among young literacy learners. Journal of Early Childhood Literacy, 9(3), 269—294. Verkossa osoitteessa: http://ecl.sagepub.com/content/9/3/269

Takala, M. & Kontu, E. (toim.). 2006. Lukivaikeudesta lukitaitoon. Yliopistopaino Kustannus. Palmenia-sarja.

Panula, A-M. 2013. Lukemisvaikeudet ja osa-aikainen erityisopetus: Seurantatutkimus esikoulusta yhdeksännen luokan loppuun. University of Helsinki, Faculty of Behavioral Sciences, Department of Teacher Education. Verkossa osoitteesta: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-7871-2

tai

Peltomaa, K. 2014. Opinkohan mä lukemaan? Lukivaikeuksien tunnistaminen ja kuntouttaminen alkuopetusvaiheessa. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 487. Verkossa osoitteesta: https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/42887/978-951-39-5586-1_vaitos08022014.pdf?sequence=1

tai

Uusitalo-Malmivaara, L. 2009. Lukemisen vaikeuden kuntoutus ensiluokkalaisilla: Kolme pedagogista interventiota. Erityispedagogian väitöskirja. Helsingin yliopisto. Verkossa osoitteesta: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/20042

Artikkelit sopimuksen mukaan.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
Kasvatustieteiden yksikkö
Kasvatustieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden yksikkö