x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASLOH3 Laaja-alaistava harjoittelu 10 op
Vastuutaho
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, luokanopettajan koulutus
Vastuuhenkilö
Harjoittelukoulun ohjaavat opettajat ja johtava rehtori
Edeltävät opinnot
Kasvatustieteiden perusopinnot ja edeltävät harjoittelut ja perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot oltava suoritettuina.

Yleiskuvaus

Laaja-alaistava harjoittelu on teoriaan perustuva opetuksen kehittämisharjoittelu ja opettajan osaamista syventävä kokonaisuus. Harjoittelun yksityiskohtainen kuvaus on harjoitteluoppaassa.

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- hallitsee opetustyön perusteet ja kykenee soveltamaan niitä eri oppiaineiden, tilanteiden ja oppijoiden sekä heidän erityistarpeidensa vaatimalla tavalla
- kykenee ottamaan huomioon turvallisuusnäkökulmat
- hahmottaa koulun toiminnan ja kasvatustyön eettisen ja yhteiskunnallisen viitekehyksen ja osaa toimia moniammatillisen yhteistyön yhtenä osapuolena oppijan oppimisen tukemiseksi
- hallitsee työssään tarvittavat vuorovaikutustaidot sekä ihmissuhteiden luomisen ja ylläpitämisen vaatimusten moninaisuuden
- kykenee suunnittelemaan ja toteuttamaan integroituja opiskelukokonaisuuksia ja eriyttämään opetustaan ja toimintaansa
- kykenee hankkimaan uutta tietoa ja toimimaan siten, että teoreettinen ja käytännöllinen ymmärrys syvenee ja kykenee kehittämään itseään, opetustaan ja koulua
- arvioi omaa ajatteluaan ja toimintaansa ja ymmärtää oman subjektiivisuutensa ajattelijana ja toimijana
- on sisäistänyt opettajan oikeudet, velvollisuudet ja vastuut sekä ammatin eettisen luonteen.

Sisältö

Ohjattu opetusharjoittelu normaalikoulussa. Sisältöalueina ovat opetuksen eheyttäminen ja eriyttäminen, opetus- ja oppimisprojektin suunnittelu ja toteutus, opetushallintoon perehtyminen, kodin ja koulun välinen yhteistyö sekä oppilashuollon käytänteet.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 16 t 0 t
Pienryhmäopetus 15 t 0 t
Itsenäinen työskentely 185 t 0 t
Seminaari 6 t 0 t
Harjoitukset 48 t 0 t

Luennot: opetus- ja koulushallinto 10 h ja muu luento-opetus 6 h
Seminaari: 6 h
Harjoitukset: ohjattua omaa opetusta 48 h yksin tai tiimissä
Pienryhmäopetus: yksittäis-, ryhmä ja vertaisohjaus 15 h
Itsenäinen työskentely: Oppilaan oppimisympäristöihin tutustumista ja oppilaiden oppimisedellytysten kartoittamista 10 h, opetuksen suunnittelua, valmistelua, arviointia ja raportointia 120 h, kirjallisuuteen ja muuhun teoria-ainekseen tutustumista 25 h, posterin laatiminen 30 h.
Tarkemmat sisällöt on kuvattu harjoitteluoppaassa.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Ohjattu opetusharjoittelu  Osallistuminen opetukseen  9 op
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 
Opetus- ja koulutushallinnon luennot  Osallistuminen opetukseen  1 op
suomeksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Itsearviointi ja oppilaitoksen palaute harjoittelusta. Opetusharjoittelua on täydennettävä, mikäli tavoitteita ei ole saavutettu tai harjoittelujaksoon kuuluvat tehtävät on tehty puutteellisesti.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Enkenberg, J. 2012. Design-suuntautunut pedagogiikka. Esitys eNorssin syysseminaarissa 6.-7.9.2012. Saatavana sähköisenä osoitteessa http://www.enorssi.fi/enorssiverkosto/asiakirjoja-1/2012-2013/enorssin-syysseminaari-6.-7.9.2012

Korthagen, F. and Vasalos, A. 2005. Levels in reflection as a means to enhance professional growth. IVLOS Institute of Education, Utrecht University & Institute for Multi-level Learning, Amsterdam, The Netherlands. Teachers and Teaching: theory and practive, Vol. 11, No. 1, February 2005, pp. 47-71. Saatavana sähköisenä osoitteessa http://kernreflectie.nl/Media/pdf/Levels%20in20%reclection.pdf

Oppilas ja opiskelijahuollon opas: http://www.oph.fi/oppilashuollon_opas

Pehkonen, L. 2001. Täydestä sydämestä ja tarkoituksella. Projektityöskentelyn käsitteellistä viitekehystä jäljittämässä. Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Kasvatustieteen laitos. Saatavana sähköisenä osoitteessa http://ethesis.helsinki.fi/julkaisut/kas/kasva/vk/pehkonen/

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet, Opetushallitus.
http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/opetussuunnitelmien_ja_tutkintojen_perusteet/perusopetus

Tampereen yliopiston normaalikoulun opetussuunnitelma.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kasvatustieteiden yksikkö