x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASLOH2 Perusharjoittelu B 5 op
Vastuutaho
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, luokanopettajan koulutus
Vastuuhenkilö
Didaktiikan lehtorit ja harjoittelukoulun ohjaavat opettajat ja johtava rehtori
Edeltävät opinnot
Orientoiva harjoittelu (KASP4)ja opetettavien aineiden monialaisten opintojen ko. aineiden opinnot.

Yleiskuvaus

Perusharjoittelu on monialaisten opintojen soveltava harjoittelu. Ohjattuun harjoitteluun kuuluvat opetusjakson suunnittelu opetussuunnitelmaa soveltaen, opetuksen toteuttaminen ja arviointi. Ohjaus- ja palautekeskustelut, yhteiset luennot ja raportointi ovat osa suoritusta. Harjoittelun yksityiskohtainen kuvaus on harjoitteluoppaassa. Ohjattu harjoittelu suoritetaan kahdessa 5 opintopisteen jaksossa. B-osassa (5 op) opetettavia aineita ovat taito- ja taideaineet ja luonnontieto/ympäristöoppi.

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida oppiaineiden ja aihekokonaisuuksien opetusta
- osaa soveltaa eri aineiden opetusmenetelmiä, didaktisia periaatteita ja sisältöjä opetusta toteuttaessaan sekä kehittää uusia toimintatapoja
- tuntee opetussuunnitelman ja opetussuunnitelmajärjestelmän
- kykenee opettamaan ja arvioimaan oppilaita yksilöllisesti ja ryhmänä sekä ottamaan huomioon turvallisuusnäkökulmat
- kykenee arvioimaan omaa ammatillista toimintaansa ja sen perusteita sekä kehittymään niissä
- tiedostaa omat käsityksensä ihmisestä, tiedosta, oppimisesta ja opetuksesta ja ymmärtää niiden vaikutuksen opetukseen
- osaa toimia rakentavassa kollegiaalisessa yhteistyössä kodin ja muiden toimijoiden kanssa, antaa ja hyödyntää palautetta sekä arvioida omaa ja toisten työskentelyä ja oppimista.

Sisältö

Ohjattu opetusharjoittelu normaalikoulussa seuraavissa aineissa: taito- ja taideaineet sekä luonnontieto/ympäristöoppi.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Suositeltavat edeltävät opinnot: kasvatustieteiden perusopinnot

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Pienryhmäopetus 20 t 0 t
Itsenäinen työskentely 78 t 0 t
Seminaari 2 t 0 t
Harjoitukset 35 t 0 t

Seminaari: aloitusseminaari 2 h
Harjoitukset: ohjattua omaa opetusta 35 h parin kanssa
Pienryhmäopetus: ohjaus ja palautekeskustelut 20 h
Itsenäinen työskentely: opetuksen seuranta 14 h, opetuksen ja oppimisen suunnittelu, arviointi ja raportointi 60 h, muut koulutyö 4 h.
Tarkemmat sisällöt on kuvattu harjoitteluoppaassa.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Ohjattu opetusharjoittelu  Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Itsearviointi ja oppilaitoksen palaute harjoittelusta. Opetusharjoittelua on täydennettävä, mikäli tavoitteita ei ole saavutettu tai harjoittelujaksoon kuuluvat tehtävät on tehty puutteellisesti.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet, Opetushallitus.
http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/opetussuunnitelmien_ja_tutkintojen_perusteet/perusopetus

Tampereen yliopiston normaalikoulun opetussuunnitelma

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kasvatustieteiden yksikkö