x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASLOH1 Perusharjoittelu A 5 op
Vastuutaho
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, luokanopettajan koulutus
Vastuuhenkilö
Didaktiikan lehtorit ja harjoittelukoulun ohjaavat opettajat ja johtava rehtori
Edeltävät opinnot
Orientoiva harjoittelu (KASP4) ja opetettavien aineiden monialaisten opintojen ko. aineiden opinnot.

Yleiskuvaus

Perusharjoittelu on monialaisten opintojen soveltava harjoittelu. Ohjattuun harjoitteluun kuuluvat opetusjakson suunnittelu opetussuunnitelmaa soveltaen, opetuksen toteuttaminen ja arviointi. Ohjaus- ja palautekeskustelut, yhteiset luennot ja raportointi ovat osa suoritusta. Harjoittelun yksityiskohtainen kuvaus on harjoitteluoppaassa. Ohjattu harjoittelu suoritetaan kahdessa 5 opintopisteen jaksossa.

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida oppiaineiden ja aihekokonaisuuksien opetusta
- osaa soveltaa eri aineiden opetusmenetelmiä, didaktisia periaatteita ja sisältöjä opetusta toteuttaessaan sekä kehittää uusia toimintatapoja
- tuntee opetussuunnitelman ja opetussuunnitelmajärjestelmän
- kykenee opettamaan ja arvioimaan oppilaita yksilöllisesti ja ryhmänä sekä ottamaan huomioon turvallisuusnäkökulmat
- kykenee arvioimaan omaa ammatillista toimintaansa ja sen perusteita sekä kehittymään niissä
- tiedostaa omat käsityksensä ihmisestä, tiedosta, oppimisesta ja opetuksesta ja ymmärtää niiden vaikutuksen opetukseen
- osaa toimia rakentavassa kollegiaalisessa yhteistyössä kodin ja muiden toimijoiden kanssa, antaa ja hyödyntää palautetta sekä arvioida omaa ja toisten työskentelyä ja oppimista.

Sisältö

Ohjattu opetusharjoittelu normaalikoulussa seuraavissa aineissa: äidinkieli ja kirjallisuus, matematiikka sekä uskonto/elämänkatsomustieto ja/tai historia/yhteiskuntaoppi.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Suoriteltavat edeltävät opinnot: kasvatustieteiden perusopinnot

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 4 t 0 t
Pienryhmäopetus 18 t 0 t
Itsenäinen työskentely 74 t 0 t
Seminaari 4 t 0 t
Harjoitukset 35 t 0 t

Luento-opetus 4 h
Seminaari: aloitusseminaari 4 h
Harjoitukset: ohjattua omaa opetusta 35 h parin kanssa
Pienryhmäopetus: ohjaus ja palautekeskustelut 18 h
Itsenäinen työskentely: opetuksen seuranta 12 h, opetuksen ja oppimisen suunnittelu, arviointi ja raportointi 60 h, muut koulutyö 2 h.
Tarkemmat sisällöt on kuvattu harjoitteluoppaassa.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Ohjattu opetusharjoittelu  Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Itsearviointi ja oppilaitoksen palaute harjoittelusta. Opetusharjoittelua on täydennettävä, mikäli tavoitteita ei ole saavutettu tai harjoittelujaksoon kuuluvat tehtävät on tehty puutteellisesti.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet, Opetushallitus.
http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/opetussuunnitelmien_ja_tutkintojen_perusteet/perusopetus

Tampereen yliopiston normaalikoulun opetussuunnitelma

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kasvatustieteiden yksikkö