x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASVAR3 Pedagoginen kehittäminen ja johtajuus 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- tuntee johtajuuden ilmiöitä
- tiedostaa johtajuuden merkityksen varhaiskasvatusorganisaatiossa
- tunnistaa pedagogisten kehittämisprosessien keskeisiä ilmiöitä kasvatusyhteisössä.

Sisältö

Opintojakson aikana perehdytään johtajuuden merkitykseen asiantuntijaorganisaatiossa ja pedagogisessa kehittämistyössä sekä analysoidaan työyhteisön hyvinvoinnin tekijöitä. Opiskelija tutustuu johtamistyön osa-alueisiin, opettajajohtajuuteen, jaettuun johtajuuteen ja ymmärtää alaistaitojen osallisuuden johtajuudessa. Opiskelija tutustuu varhaiskasvatusorganisaation pedagogiseen kehittämistarpeeseen ja ohjaa kehittämisprosessia.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 10 t 0 t
Ryhmätyöskentely 14 t 0 t
Itsenäinen työskentely 111 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Lisätietoja 

Vaadittavat opintosuoritukset: osallistuminen opetukseen, harjoitustyö (kehittämistehtävä) ja oppimispäiväkirja. Oppimispäiväkirjassa peilataan jakson tutkimuskirjallisuutta ja teoriaa pedagogisesta kehittämistehtävästä nouseviin kokemuksiin.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Opintojakson arvosana määräytyy oppimispäiväkirjan ja kehittämistehtävän pohjalta.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Hujala, E., Waniganayake, M. & Rodd, J. (toim.). 2013. Researching Leadership in Early Childhood Education. Tampere: Tampere University Press. http://ilrfec.org/publication/researching-leadership-in-early-childhood-education/
Toikko & Rantanen. 2009. Tutkimuksellinen kehittämistoiminta. Tampere University Press.

Soveltuvin osin:
Fonsén, E. 2014. Pedagoginen johtajuus varhaiskasvatuksessa. Acta Universitatis Tamperensis 1914. Tampere: Tampere University Press. http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/95050/978-951-44-9397-3.pdf?sequence=1
Hujala, E., Fonsén, E. & Heikka, J. (toim.). 2008. Varhaiskasvatuksen johtajuuden ytimessä – tutkimuksen ja käytännön puheenvuoroja. Verkossa osoitteessa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-44-8959-4
Hujala, E. & Fonsén, E. 2010. Työyhteisön pedagoginen kehittäminen työhyvinvoinnin perustana päivähoidossa –Projektin loppuraportti. Verkossa osoitteessa: http://www.tsr.fi/c/document_library/get_file?folderId=13109&name=DLFE-2611.pdf
Mäkitalo A-R., Nevanen S., Ojala M., Tast S., Venninen T. & Vilpas B. (toim.). 2011. Löytöretkellä osallisuuteen. Kehittämistä ja tutkimista päiväkodin arjessa 2. Socca. VKK-Metro. Verkossa osoitteessa: http://www.socca.fi/files/1373/Loytoretkella_osallisuuteen_kehittamista_ja_tutkimista_paivakodin_arjessa_II.pdf

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden yksikkö