x !
Archived Curricula Guide 2015–2017
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
KASVAR7 Children Exploring Their Environment 5 ECTS
Organised by
Degree Programme in Educational Studies
Corresponding course units in the curriculum
School of Education
Curricula 2012 – 2015

Keywords

Strategic themes: Sustainable development

Teaching methods

Teaching method Contact Online
Lectures 16 h 0 h
Independent work 93 h 0 h
Exercises 24 h 0 h
Exam 2 h 0 h

Teaching language

Finnish

Modes of study

Option 1
Available for:
  • Degree Programme Students
  • Other Students
  • Open University Students
  • Doctoral Students
  • Exchange Students
Ympäristökasvatus  Participation in course work  2 ECTS
In Finnish
Study materials 

Aho, L., Havu-Nuutinen, S. & Järvinen, H. 2003. Opetus, opiskelu ja oppiminen ympäristö- ja luonnontiedossa. WSOY.

Brunton, P. & Thornton, L. 2010. Science in the Early Years. Building Firm Foundations from Birth to Five.

Hujala, E. & Turja, L. (toim.). 2011. Varhaiskasvatuksen käsikirja. PS-kustannus. Bookwell. Sivut 3 - 38 ja 179 - 218.

Parikka-Nihti, M. 2011. Pieniä puroja. Lasten keskus.

Parikka-Nihti, M. & Suomela, L. 2014. Iloa ja ihmettelyä. Ympäristökasvatus varhaiskasvatuksessa. Juva: Bookwell.

Karppinen, S. 2009. Kädentaidot ja käsityökasvatus. Teoksessa I. Ruokonen, S. Rusanen & A-L- Välimäki (toim.) Taidekasvatus varhaiskasvatuksessa.  Iloa, ihmettelyä ja tekemistä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Opas 3. Yliopistopaino. Sivut 56 – 65. Verkossa osoitteessa: http://www.thl.fi/thl-client/pdfs/3ade1cb7-b61e-4c73-b0a8-b0305b3f927b

Evaluation 
Numeric 1-5. 

Tentti tai harjoitustyö.

Further information 

Vaadittavat opintosuoritukset: aktiivinen osallistuminen harjoituksiin sekä luentojen ja kirjallisuuden tenttiminen. Tenttikirjallisuudesta on lukupolkuvaihtoehtoja.

Matematiikkakasvatus  Participation in course work  1 ECTS
In Finnish
Study materials 

Kajetski, T. & Salminen, M. 2009. Matikasta moneksi. Toiminnallista matematiikkaa varhaiskasvatuksesta esiopetukseen. 1. painos. Lasten Keskus.

Räsänen, P., Kupari, P., Ahonen, T. & Malinen, P. (toim.). 2004.  Matematiikka - näkökulmia opettamiseen ja oppimiseen. 2. uudistettu painos. Jyväskylä: Yliopistopaino. Sivut 198 - 240, 274 - 300.

Evaluation 
Pass/fail. 

Luentojen ja harjoitusten hyväksytty suorittaminen.

Further information 

Vaadittavat opintosuoritukset: aktiivinen osallistuminen luentoihin ja harjoituksiin.

Mediakulttuurit  Participation in course work  2 ECTS
In Finnish
Study materials 

Kupiainen, R. & Sintonen, S. 2009. Medialukutaidot, osallisuus, mediakasvatus. Gaudeamus.

Pentikäinen, L., Ruhala, A. & Niinistö, H. (toim.). 2007. Mediametkaa! Osa 2 – Kasvattajan matkaopas lasten mediamaailmaan. Gummerus.

Mediakasvatus varhaiskasvatuksessa. Stakes ja Opetusministeriön Mediamuffinssi-hanke 2008. Verkossa osoitteessa: http://www.thl.fi/documents/732587/741077/ mediakasvatus_varhaiskasvatuksessa.pdf

Evaluation 
Numeric 1-5. 

Essee tai mediaprojekti.

Further information 

Vaadittavat opintosuoritukset: aktiivinen osallistuminen luentoihin ja harjoituksiin sekä esseen tai mediaprojektin hyväksyttävä suorittaminen.

Evaluation

Numeric 1-5.

Belongs to following study modules

School of Education