x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASLOM9 Kuvataide 5 op
Vastuutaho
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kasvatustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
KASLUOM10 Kuvataide 5 op

Yleiskuvaus

Kuvataiteen opinnoissa opiskelijalla on teorian ja oman kuvallisen toiminnan dokumentoinnin ja arvioinnin avulla mahdollisuus oman taidenäkemysten jäsentämiseen ja kehittämiseen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa suunnitella ja toteuttaa tavoitteellista kuvataiteen opetusta perusopetuksen 1 - 6 luokille,
- hallitsee oppiaineen keskeiset perusteet ja sisällöt,
- osaa käyttää pedagogisesti oppiaineen työtapoja ja materiaaleja,
- osaa käyttää taidemuseoita, näyttelyitä ja ympäristöä osana kuvataidekasvatusta
- ymmärtää kuvataidekasvatuksen elämyksellisyyden ja prosessina rakentuvan taidekasvatuksen luonteen sekä
- ymmärtää kuvallisen ajattelun, havaintokyvyn ja luovuuden tärkeyden visuaalisessa kulttuurissa ja esteettisessä ympäristössä elävälle ja toimivalle lapselle

Sisältö

Kurssilla tulkitaan ja tuotetaan visuaalista kulttuuria perehtymällä kuvailmaisun eri perustekniikoihin ja keskeisiin sisältöihin. Pedagogisen tarkastelun kohteena ovat myös taidekasvatuksen erilaiset oppimisympäristöt sekä kuvataidekasvatus osana lapsen kokonaisvaltaista kasvua.
Kuvataideopintoja kokoavasta esittelystä ja oman oppimisen systemaattisesta dokumentoinnista ja arvioinnista opiskelija tekee prosessiportfolion, jonka tavoitteena on vahvistaa pedagogista ajattelua ja kuvataiteen oppimisprosessin luonteen ymmärrystä sekä vahvistaa opiskelijan suhdetta kuvataiteeseen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 6 t 0 t
Pienryhmäopetus 44 t 0 t
Itsenäinen työskentely 85 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen ja portfolio  Osallistuminen opetukseen  4 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Prosessiportfolion tekeminen  Portfolio  1 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

Kuvataideopintoja kokoavasta esittelystä ja oman oppimisen systemaattisesta dokumentoinnista ja arvioinnista opiskelija tekee prosessiportfolion, jonka tavoitteena on vahvistaa pedagogista ajattelua ja kuvataiteen oppimisprosessin luonteen ymmärrystä sekä vahvistaa opiskelijan suhdetta kuvatateeseen.

Luennoille ja harjoituksiin sekä mahdollisiin teemapäiviin osallistuminen. Prosessiportfolion tekeminen.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Edellytetään aktiivista osallistumista opetukseen sekä hyväksyttyä prosessiportfoliota. Porfolion arviointi 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luentomateriaalit ja harjoituksissa jaettu materiaali.
Peruskoulun opetussuunnitelman perusteet 2004. Verkossa osoitteessa: http://www02.oph.fi/ops/perusopetus/pops_web.pdf
Ajankohtaiset artikkelit ja julkaisut.
Taide ja taito - kiinni elämässä. Opetushallitus. 2009. Verkossa osoitteessa: http://www.oph.fi/julkaisut/2009/taide_ja_taito

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden yksikkö