x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASLOM7 Käsityö 7 op

Yleiskuvaus

Opintojakso koostuu taustoittavasta luento-osiosta ja teknisen sekä tekstiilityön työpajaopetuksista (5op) sekä kokoavasta, monimateriaalisesta projektiosuudesta (2op).

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida ajanmukaisia ja monimuotoisia käsityön opetuskokonaisuuksia perusopetuksen 1-6 luokille,
- tuntee ja osaa toteuttaa erilaisia käsityön suunnittelu- ja valmistusprosesseja,
- hallitsee käsityön perustyövälineiden ja koneiden turvallisen käytön,
- tunnistaa yleisimpiä käsityössä käytettäviä materiaaleja,
- ymmärtää tärkeimmät käsityön työturvallisuussäädökset,
- kykenee soveltamaan käytäntöön laite- ja sähkörakentelun oppiainesta perusopetuksen 1-6 luokilla

Sisältö

Opintojakson aikana tutustuaan käsityöhön kehittyvänä yhteiskunnallisena ilmiönä ja perusopetuksen oppiaineena vuosiluokilla 1-6. Opintojaksolla hankitaan valmiuksia kehittää ajanmukaisia opiskeluympäristöjä käsityöilmaisun, muotoilun ja teknologiakasvatuksen näkökulmista. Työpajaopetuksessa tutustutaan käsityön materiaaleihin ja työtapoihin, vahvistetaan myönteisiä asenteita käsityön työturvallisuuskasvatuksen näkökulmasta ja tutustutaan teknologiseen laiterakenteluun elektroniikan ja mekaniikan keinoin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 11 t 0 t
Pienryhmäopetus 57 t 0 t
Itsenäinen työskentely 121 t 0 t

Käsityö 5 op osuudessa yhteinen tentittävä luento-osuus 8 t, pienryhmäopetus 44 t ja IT 63 t. Projektiosiossa luento-osuus 3 t, pienryhmäopetus 13 t ja IT 58 t.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Käsityö  Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 
Projektiosio   Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Harjoitustyöt ja työpajaopetus arvioidaan hyväksytty/hylätty. Projektiosio 1-5. Tarkemmat arviointiperusteet ilmoitetaan opintojakson alussa.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Forrester, P. 2011. Puutyöt. Tee itse. (soveltuvin osin). Midas Printing.
Inki, J., Lindfors, E. & Sohlo, J. (toim.) 2011. Käsityön työturvallisuusopas. Perusopetuksen teknisen työn ja tekstiilityön opetukseen. Oppaat ja käsikirjat 2011:15. Opetushallitus. (soveltuvin osin)
Karppinen, S., Kouhia A. & Syrjäläinen E. 2014. Kättä pidempää. Kättä pidempää: Otteita käsityön tutkimuksesta ja käsitteellistämisestä. Helsinki: Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos. Kotitalous- ja käsityötieteiden laitoksen julkaisuja 33. (soveltuvin osin)
Lavonen, J., Lindh, M., Autio, O., Antila, T. 1998. Elektroniikka omaksi. Aine ja energia. WSOY. 1998. Sivut 8-44, 47-61.
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet, käsityön osuus. Uusin versio. http://www.oph.fi/info/ops.
Syrjäläinen, E. & Haverinen, L. 2012. Näkökulmia taitopedagogiikkaan. Kasvatus. 43, 2, p. 160-170.
Whitaker, David J. 2014. The impact and legacy of educational sloyd: head and hands in harness. London: Routledge. ePub. (soveltuvin osin)

Artikkeleita ja teoksia sopimuksen mukaan

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden yksikkö