x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASLOM3 Yksilö, yhteiskunta ja kulttuuri 5 op

Yleiskuvaus

Opintojakso koostuu kahdesta osasta: Monikulttuurisuus koulussa (1op) sekä Historia, yhteiskuntaoppi, evankelisluterilainen uskonto ja elämänkatsomustieto (4op)

Osaamistavoitteet

Monikulttuurisuus koulussa:
Opiskelija
- ymmärtää, mitä tiedollisia, toiminnallisia ja asenteellisia valmiuksia opettaja tarvitsee toimiessaan monikulttuuristuvassa koulussa
- ymmärtää monikulttuurisen identiteetin rakentumista kasvatusyhteisöissä.

Historia, yhteiskuntaoppi, evankelisluterilainen uskonto ja elämänkatsomustieto:
Opiskelija
- ymmärtää historian, yhteiskuntaopin sekä katsomusaineiden uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetuksen merkityksen monikulttuurisessa Suomessa
- ymmärtää historian tiedon luonteen ja osaa tehdä sen välittymistä palvelevia didaktisia ratkaisuja
- osaa toteuttaa kansalaiskasvatusta ja opettaa yhteiskunnan toiminnasta oppilaan ikätason mukaisesti
- osaa käsitellä uskontoja ja katsomuksia osana oppilaan identiteettiä ja maailmankuvaa, yhteiskunnallisina ja kulttuurisina ilmiönä sekä oppilaan arvokäsitysten kehittäjinä
- tuntee historian, yhteiskuntaopin sekä evankelisluterilaisen uskonnon ja elämänkatsomustiedon didaktisia lähtökohtia ja osaa luoda oppimisympäristöjä sekä soveltaa työtapoja monipuolisesti ottaen huomioon oppiaineiden didaktiset erityiskysymykset

Sisältö

Monikulttuurisuus koulussa: Opintojaksolla perehdytään monikulttuuristuvaan yhteiskuntaan ja kouluun sekä kieli- ja kulttuuritaustan merkitykseen opetuksessa.

Historia, yhteiskuntaoppi evankelisluterilainen uskonto ja elämänkatsomustieto: Opintojaksolla perehdytään historian, yhteiskuntaopin, evankelisluterilaisen uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetuksen lähtökohtiin, mahdollisuuksiin ja didaktisiin perusteisiin monikulttuuristuvissa suomalaisissa kouluissa. Jaksolla käsitellään historiallisen tiedon luonnetta ja historiatietoisuuden kehittymistä, yksilöä historiallisena ja yhteiskunnallisena toimijana sekä kansalaiskasvatusta. Katsomusopetuksen perusteisiin tutustutaan käsittelemällä uskontojen ja katsomusten lukutaitoa, maailmankatsomuksen ja identiteetin rakentumista sekä erilaisuuden kohtaamisen, dialogin ja etiikan opetusta.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t
Itsenäinen työskentely 91 t 0 t
Harjoitukset 20 t 0 t

Monikulttuurisuus koulussa: luennot 8 t ja kirjallisuus (1 op)

Historia, yhteiskuntaoppi ja katsomusopetus:
luennot 16 t ja kirjallisuus (2 op), historian ja yhteiskuntaopin harjoitusryhmät 10 t (1 op), evankelisluterilaisen uskonnon ja elämänkatsomustiedon harjoitusryhmät 10 t (1 op).

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Monikulttuurisuus koulussa  Osallistuminen opetukseen  1 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Osallistuminen opetukseen ja luentopäiväkirjan laatiminen.

Historia, yhteiskuntaoppi ja katsomusopetus  Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Osallistuminen opetukseen ja harjoitustöiden tekeminen; tentti luennoista, harjoitusryhmissä käsitellyistä asioista ja kirjallisuudesta

historian ja yhteiskuntaopin harjoitusryhmät  Osallistuminen opetukseen  1 op
suomeksi
Arviointi 

Osallistuminen opetukseen ja harjoitustöiden tekeminen; tentti luennoista, harjoitusryhmissä käsitellyistä asioista ja kirjallisuudesta

evankelisluterilaiset uskonnon ja elämänkatsomustiedon harjoitusryhmät  Osallistuminen opetukseen  1 op
suomeksi
Arviointi 

Osallistuminen opetukseen ja harjoitustöiden tekeminen; tentti luennoista, harjoitusryhmissä käsitellyistä asioista ja kirjallisuudesta

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Monikulttuurisuus koulussa:

Ajankohtaisia artikkeleita


Historia, yhteiskuntaoppi ja katsomusopetus:

Ubani, M. 2013. Peruskoulun uskonnonopetus. Jyväskylä: PS-kustannus. (Sovittavin osin)

Virta, A. 2008. Kenen historiaa monikulttuurisessa koulussa. Helsinki: Suomen kasvatustieteellinen seura. (Sovittavin osin)

Ajankohtaisia artikkeleita

Lisätietoja

Opintojakso tuottaa opiskelijalle kelpoisuuden historian, yhteiskuntaopin sekä evankelisluterilaisen uskonnon ja elämänkatsomustiedon opettamiseen alakoulussa.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö