x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASLOM11 Musiikki 5 op
Vastuutaho
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kasvatustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
KASLUOM11 Musiikki 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- arvostaa musiikkia koulun oppiaineena sekä yleissivistävänä ja eheyttävänä taidemuotona
- hyödyntää musiikillisia valmiuksiaan sekä käyttää monipuolisesti musiikin pedagogisia opetusmenetelmiä/työtapoja
- suunnitella ja toteuttaa toiminnallisen musiikkitunnin perusopetuksen opetussuunnitelman tavoitteiden suuntaisesti sekä tunnistaa arvioinnin lähtökohdat
- hyödyntää ja muokata valmista oppimateriaalia sekä tuottaa itse opetusmateriaalia eheyttäen ja eriyttäen
- soveltaa ja opettaa myös kosketinsoittimilla musiikin perusilmiöitä ja musisoinnin peruskäytänteitä arvioiden eri mahdollisuuksia ja tuottaen omia luovia ratkaisuja

Sisältö

Kurssilla tutustutaan oman toiminnan kautta musiikin peruskäsitteisiin, opetusmenetelmiin ja musiikkiin laajempana sosiokulttuurisena ilmiönä. Hahmotetaan musiikkikasvatuksen osa-alueet laulaminen, soittaminen, musiikkiliikunta, kuuntelukasvatus, musiikkitieto ja teoria sekä eheyttäminen. Osallistutaan yhteismusisointiin (rytmi-, koulu- ja bändisoitinten soittotekniikat) ja harjoitellaan luokkaorkesteritoiminnan organisointia ja johtamista. Opetellaan tervettä äänenkäyttöä ja laulamista tutustuen monipuoliseen ohjelmistoon. Havaitaan musiikin yhteys tunne-elämän kehitykseen ja ihmisen hyvinvointiin. Ymmärretään musiikillisen ilmaisun ja musiikin luovan tuottamisen mahdollisuudet alakoulussa.
Musisointi koskettimilla -jaksolla prosessoidaan oman toiminnan kautta musiikin ja musisoinnin ilmiöitä ja käytänteitä sekä luovaa tuottamista.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 8 t 0 t
Itsenäinen työskentely 83 t 0 t
Harjoitukset 44 t 0 t

Musiikkikasvatuksen perusteet 1: harjoituksia 8 t, luento 2 t sekä itsenäistä työskentelyä 17 t
Musiikin teoria alakoulussa: harjoituksia 8 t, luento 2 t sekä itsenäistä työskentelyä 17 t
Musiikkikasvatuksen perusteet 2: harjoituksia 8 t, luento 2 t sekä itsenäistä työskentelyä 17 t
Musisointi koskettimilla: harjoituksia 20 t, luento-opetusta 2 t, itsenäistä työskentelyä 32 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Musiikkikasvatuksen perusteet 1  Osallistuminen opetukseen  1 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

Perusasteen musiikin oppimateriaali, opettajan oppaat sekä luento- ja harjoitusmonisteet

Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 

Aktiivinen osallistuminen opetukseen sekä oppimispäiväkirjan hyväksytty suorittaminen

Musiikin teoria alakoulussa  Osallistuminen opetukseen  1 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

Perusasteen musiikin oppimateriaali, opettajan oppaat sekä luento- ja harjoitusmonisteet

Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Aktiivinen osallistuminen opetukseen sekä hyväksytysti suoritettu tentti

Musiikkikasvatuksen perusteet 2  Osallistuminen opetukseen  1 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

Perusasteen musiikin oppimaateriaali, opettajan oppaat sekä luento- ja harjoitusmonisteet

Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Aktiivinen osallistuminen opetukseen sekä hyväksytysti suoritettu harjoitustehtävä

Musisointi koskettimilla  Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 
  • aktiivinen osallistuminen opetukseen
  • kurssitehtävien hyväksytty suorittaminen
Lisätietoja 
  • pienryhmäjaossa huomioidaan opiskelijan kokemustaso, joka selvitetään ennen jakson alkua
  • aiemmin hankitun osaamisen perusteella voi saada osittaisen tai täydellisen läsnäolovapautuksen

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Ahonen, K. 2004. Johdatus musiikin oppimiseen. Helsinki: Finn Lectura.

Juntunen, M-L., Perkiö, S. & Simola-Isaksson, I. 2010. Musiikkiliikunnan käsikirja 1 ja 2 sekä CD:t. WSOY.

Kivelä-Taskinen, E. 2013. Rytmikylvyn PIKKU-KUPLAT. Rytmiikan oppimateriaali ja CD. Espoo: Kultanuotti.

Kivelä-Taskinen, E. & Setälä, H. 2006. Rytmikylpy. Rytmiikan oppimateriaali ja CD. Espoo: Kultanuotti.

Linnankivi, M., Tenkku, L. & Urho, E. 1981. Musiikin didaktiikka. Jyväskylä: Gummerus.

Louhivuori, J., Paananen, P. & Väkevä, L. (toim.) 2009. Musiikkikasvatus. Näkökulmia kasvatukseen, opetukseen ja tutkimukseen. Jyväskylä: Suomen musiikkikasvatusseura FisME.

Rantala, K. 2014. Narratiivisuus musiikkikasvatuksessa. Acta Universitatis Tamperensis 1913. Soveltuvin osin. Verkossa osoitteessa http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/95022/978-951-44-9395-9.pdf?sequence=1

Valikoitu laulu- ja soittomateriaali

Kurssimonisteet, verkkomateriaali ja koulujen musiikin oppimateriaalisarjat

Ajankohtaiset artikkelit ja julkaisut

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden yksikkö