x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASLOE1.1 Lapset ympäristönsä tutkijoina 5 op
Vastuutaho
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kasvatustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Osaamistavoitteet

Ympäristökasvatus (2 op)
Opiskelija
- osaa toteuttaa luonto- ja ympäristökasvatusta varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja alkuopetuksessa
- tuntee lapsen ja ympäristön välisen suhteen vastavuoroisuuden

Käsityö (2 op)
Opiskelija on kehittänyt valmiuksiaan ohjata esi- ja alkuopetuksessa lapsilähtöisiä, kokemuksellisia, monipuolisia ja pitkäjänteisiä käsityöprosesseja ilmaisun, muotoilun ja teknologian näkökulmista.

Matematiikka (1 op)
Opiskelija
- osaa käyttää monipuolisesti esi- ja alkuopetuksen matematiikan toimintamateriaaleja opetuksessaan ja ymmärtää niiden merkityksen lapsen lukukäsitteen kehittämisessä.

Sisältö

Ympäristökasvatus (2 op)
Ympäristökasvatuksessa perehdytään lasten tutkivaan toimintaan sekä kestävän kehityksen kasvatukseen. Harjoitustöissä lähtökohtana on lasten ympäristötietoisuuden ja ympäristövastuullisuuden kehittäminen.

Käsityö (2 op)
Kurssilla perehdytään esi- ja alkukasvatuksen käsityönopetuksen erityispiirteisiin, suunnitellaan erilaisia esi- ja alkukasvatukseen soveltuvia käsityön opetuskokonaisuuksia ja toteutetaan niiden pohjalta pienimuotoisia, monimateriaalisia käsityötuotteita tai teoksia. Kurssi koostuu teknisen työn ja tekstiilityön sisältöalueista

Matematiikka (1 op)
Luonnollisen luvun käsite, lapsen lukukäsitteen kehittyminen ja matematiikan toimintamateriaaleihin tutustuminen sekä niiden käytön harjoittelu lapsen lukukäsitteen kehittämisessä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 8 t 0 t
Pienryhmäopetus 35 t 0 t
Itsenäinen työskentely 90 t 0 t
Kirjatentti 2 t 0 t

Ympäristökasvatus (2 op) luennot 4 h, harjoitukset 10 h, itsenäinen työskentely 38 h
Käsityö (2 op) luento 2 h, pienryhmäopetus 18 h, itsenäinen työskentely 34 h
Matematiikka (1 op) luento 2 h ja pienryhmäopetusta 7 h, itsenäinen työ 18 h.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Ympäristökasvatus  Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

Aho, L., Havu-Nuutinen, S. & Järvinen, H. 2003. Opetus, opiskelu ja oppiminen ympäristö- ja luonnontiedossa. Helsinki: WSOY.

Brunton, P. & Thornton, L. 2010. Science in the Early Years. Building Firm Foundations from Birth to Five.

Hujala E. & Turja L. (toim.) 2011. Varhaiskasvatuksen käsikirja. PS-kustannus. Bookwell. Sivut 3-38 ja 179-218.

Nihti-Parikka, M. 2011. Pieniä puroja. Kasvua kohti kestävää kehitystä. Lasten Keskus.

Varhaiskasvatuksen OPS

Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Tentti tai harjoitustyö.

Lisätietoja 

Vaadittavat opintosuoritukset: aktiivinen osallistuminen harjoituksiin sekä luentojen ja kirjallisuuden tenttiminen.

Käsityö   Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

Karppinen, S. 2009. Kädentaidot ja käsityökasvatus. Teoksessa I. Ruokonen, S. Rusanen & A-L- Välimäki (toim.) Taidekasvatus varhaiskasvatuksessa.  Iloa, ihmettelyä ja tekemistä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Opas 3. Helsinki: Yliopistopaino, 56 – 65. Saatavana myös verkkojulkaisuna.

Varhaiskasvatuksen opetussuunnitelma

Perusopetuksen opetussuunnitelma (käsityön osuus, erit. 1-2 lk)

Ajankohtaista kirjallisuutta sopimuksen mukaan.

Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 

Aktiivinen osallistuminen opetukseen, opetuskokonaisuuden suunnitelma sekä käsityötuote tai teos.

Matematiikka  Osallistuminen opetukseen  1 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

Ajankohtaista kirjallisuutta sopimuksen mukaan.

Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Luentojen ja harjoitusten hyväksytty suorittaminen.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kasvatustieteiden yksikkö