x !
Archived Curricula Guide 2015–2017
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
KASVAR9 Language, Literature and Integration in Art 5 ECTS
Organised by
Degree Programme in Educational Studies
Corresponding course units in the curriculum
School of Education
Curricula 2012 – 2015

Teaching methods

Teaching method Contact Online
Lectures 20 h 0 h
Tutorials 20 h 0 h
Independent work 89 h 0 h
Study Group 4 h 0 h
Exam 2 h 0 h

Teaching language

Finnish

Modes of study

Option 1
Available for:
  • Degree Programme Students
  • Other Students
  • Open University Students
  • Doctoral Students
  • Exchange Students
Kielen kehitys  Participation in course work  3 ECTS
In Finnish
Study materials 

Nurmilaakso, M. & Välimäki, A.-L. (toim.). 2011. Lapsi ja kieli. Kielellinen kehittyminen varhaiskasvatuksessa. Opas 13. Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Helsinki: Unigrafia Oy – Yliopistopaino. Verkossa osoitteessa: https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/80046/d9e0eb99-ef75-4704-a185-14aa8cbf9366.pdf?sequence=1
Lerkkanen, M-K. 2006. Lukemaan oppiminen ja opettaminen esi- ja alkuopetuksessa. Oppimateriaalit. WSOY.
Siiskonen, T., Aro, T., Ahonen, T. & Ketonen, R. (toim.). 2003. Joko se puhuu? Kielenkehityksen vaikeudet varhaislapsuudessa. Esikielellinen vuorovaikutus ja kommunikaatio. PS-kustannus. Sivut 20 - 100, 275 – 291.

Evaluation 
Numeric 1-5. 

Kirjallinen kuulustelu.

Further information 

Vaadittavat opintosuoritukset: luennot ja kirjallisuus tentitään. Lukupiirityöskentelyyn osallistutaan aktiivisesti.

Lastenkirjallisuus ja draama  Participation in course work  2 ECTS
In Finnish
Study materials 

Baric´, M. 2009. Nukketeatteri taidekasvatuksen ja leikin välineenä. Teoksessa I. Ruokonen, S. Rusanen & A-L- Välimäki (toim.) Taidekasvatus varhaiskasvatuksessa.  Iloa, ihmettelyä ja tekemistä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Opas 3. Helsinki: Yliopistopaino. Sivut 36 – 39. Verkossa osoitteessa:
http://www.thl.fi/thl-client/pdfs/3ade1cb7-b61e-4c73-b0a8-b0305b3f927b
Suojala, M. & Karjalainen, M. (toim.). 2001. Avaa lastenkirja! Johdatus lastenkirjallisuuteen ja sen käyttöön. Lasten keskus.
Toivanen, T. 2009. Draamakasvatuksen mahdollisuudet varhaiskasvatuksessa. Teoksessa I. Ruokonen, S. Rusanen & A-L- Välimäki (toim.) Taidekasvatus varhaiskasvatuksessa.  Iloa, ihmettelyä ja tekemistä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Opas 3. Helsinki: Yliopistopaino. Sivut 30 – 39. Verkossa osoitteessa: http://www.thl.fi/thl-client/pdfs/3ade1cb7-b61e-4c73-b0a8-b0305b3f927b
Toivanen, T. 2010. Kasvuun! Draamakasvatusta 1 – 8-vuotiaille. 1. painos. WSOYpro.

Lastenkirjallisuutta ja artikkeleja sopimuksen mukaisesti.

Evaluation 
Pass/fail. 

Lukupiirityöskentely ja projekti.

Further information 

Vaadittavat opintosuoritukset: osallistutaan aktiivisesti pienryhmäopetukseen. Osallistutaan aktiivisesti projektin suunnittelemiseen, toteuttamiseen, arviointiin ja  reflektointiin. Oheiskirjallisuus on käytössä projektin jokaisessa vaiheessa.

Evaluation

Numeric 1-5.

Belongs to following study modules

School of Education
2015–2016
Teaching
Archived Teaching Schedule. Please refer to current Teaching Shedule.
School of Education