x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASLOM4 Kuva- ja mediakulttuurit 5 op
Vastuutaho
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kasvatustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
KASLUOM4 Kuva- ja mediakulttuurit 5 op

Yleiskuvaus

Kurssi johdattelee intertekstuaalisen ja multimodaalisen maailman ymmärtämiseen visuaalisen kulttuurin ja mediakasvatuksen näkökulmasta. Koko kurssi on tarkoitettu luokanopettajaopiskelijoille ja osa-alue mediakulttuuri myös varhaiskasvatuksen opiskelijoille.

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- osaa lukea ja tulkita intertekstuaalista ympäristöään sekä tuntee multimodaalisen ja digitaalisen viestinnän perusperiaatteet.
- ymmärtää kuvan erilaiset merkitystasot sekä niiden historiallisen muotoutumisen
- tuntee keskeiset kuvataide- ja mediakasvatuksen käsitteet, osa-alueet, menetelmät ja näkökulmat ja kykenee soveltamaan niitä opetuksen, oppimisen ja opiskelun tilanteissa.
- ymmärtää monilukutaidon laaja-alaisena monimuotoisten tekstien tulkitsemiseen ja tuottamiseen liittyvänä taitona

Sisältö

Opintojakson osiossa kuvakulttuurit pohditaan kuvien suhdetta maailmaan ja kuvien tulkintaa yksilöllisenä, kulttuurillisena (historiallisena) ja pedagogisena kysymyksenä.

Opintojakson mediakulttuurit-osiossa tarkastellaan kouluikäisten mediasuhdetta ja mediakulttuurin ajankohtaisia ilmiöitä. Näitä pohditaan erityisesti mediakasvatuksen näkökulmasta ja mediapedagogisina kysymyksinä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 19 t 0 t
Ryhmätyöskentely 16 t 0 t
Itsenäinen työskentely 90 t 10 t

Mediakulttuurit (3 op): luentoja 10 t ja ryhmätyöskentely 10 t
Kuvakulttuurit (2 op): luentoja 9 t ja ryhmätyöskentely 6 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Mediakulttuurit  Osallistuminen opetukseen  3 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Osallistuminen harjoituksiin ja luentojen alussa ilmoitettavan kirjallisuuden ja luentojen tentti.

Kuvakulttuurit  Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja tentti.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Arviointiperusteet kurssin johdantoluennolla

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Vallius, A. Taidehistorian aikajana. Jyväskylän yliopiston oppimateriaaleja. Verkossa osoitteessa: http://virtuaaliyliopisto.jyu.fi/aikajana

Oppimateriaalien käyttötavat ja muu oppimateriaali ilmoitetaan johdantoluennolla.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden yksikkö