x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASSA2 Ammatillinen kasvu eri toimintaympäristöissä 5 op
Vastuutaho
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma

Yleiskuvaus

Aikuis- ja ammattikasvatuksen opintosuunnan opiskelijoille vaihtoehtoinen opintojakso.

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- hallitsee ammatillista kasvua ja kehitystä koskevat keskeiset käsitteet ja teoriat ja osaa soveltaa niitä käytännössä
- tuntee ammatillisen kasvun ja oppimisen erityispiirteet ammattikasvatuksen erilaisissa toimintaympäristöissä, kuten oppilaitoksissa, työpaikoilla ja muissa työelämän organisaatioissa
- pystyy kehittämään ammatillista kasvua ja oppimista edistäviä monipaikkaisia ja -muotoisia käytänteitä.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään ammatillisen oppimisen ja ammatillisen kasvun käsitteistöön ja teoreettisiin perusteisiin sekä niiden merkitykseen eri toimintaympäristöissä. Lisäksi syvennytään urakehitykseen, osaamisen johtamiseen, kehittävään vuorovaikutukseen ja tiedon luomiseen organisaatiossa sekä osaamisen kehittymisen arviointiin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t
Itsenäinen työskentely 115 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luennot  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Essee 
suomeksi

Osallistuminen luennoille, ryhmätyöt ja esseet.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus:

Billett, S. 2011. Vocational Education. Springer.

Engeström, Y. 2008. From Teams to Knots: Activity-Theoretical Studies of Collaboration and Learning at Work. Cambridge University Press.

Ericsson, K. A., Charness, N., Feltovich, P. & Hoffman, R. R. (toim) 2006. Cambridge Handbook of Expertise and Expert Performance. Cambridge University Press.

Eteläpelto, A. & Onnismaa, J. (toim.) 2006. Ammatillisuus ja ammatillinen kasvu. Aikuiskasvatuksen 46. vuosikirja. Kansanvalistusseura.

Felstead, A., Fuller, A., Jewson, N. & Unwin, L. 2009. Improving Working as Learning. Routledge.

Goggins, S. P., Jahnke, I. & Wulf, V. 2013. Computer-supported Collaborative Learning at the Workplace. Springer.

Illeris, K. (toim.) 2009. Contemporary Theories of Learning. Routledge.

Jokinen, J., Lähteenmäki, L. & Nokelainen, P. 2009. Työssäoppimisen lumo. HAMK.

Malloch, M., Evans, K. & O’Connor, B. (toim.) 2010. The SAGE Handbook of Workplace Learning. SAGE.

Mezirow, J., Taylor, E. W. & Associates. 2009. Transformative Learning in Practice. Jossey-Bass.

Reeves, J. 2010. Professional Learning as Relational Practice. Springer.

Ruohotie, P. 2005. Oppiminen ja ammatillinen kasvu. WSOY.

Saari, S. & Varis, T. 2007. Ammatillinen kasvu. Professional Growth. Tampereen yliopisto, Ammattikasvatuksen tutkimus- ja koulutuskeskus ja OKKA-säätiö.

Lisäksi ajankohtaisia tieteellisiä artikkeleita.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
Kasvatustieteiden yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kasvatustieteiden yksikkö