x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASLOE9.5 Soveltava projekti 5 op
Vastuutaho
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kasvatustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
KASLUOE9.5 Soveltava projekti 5 op

Yleiskuvaus

Opiskelija, joka suorittaa didaktisessa matematiikassa vähintään 5 opintopistettä, voi projektiopinnoilla täydentää opinnot 10 op:n laajuiseksi osaamiskokonaisuudeksi. Opiskelija laatii itsenäisesti tai yhdessä useamman opiskelijan kanssa projektiopintojen suunnitelman. Opintojen suunnittelu alkaa erikoistumisopintojen alkaessa suunnitteluseminaarilla. Siinä opiskelija tekee ohjaajalle ehdotuksen projektistaan sekä siinä käytettävästä kirjallisuudesta. Projektin toteutus dokumentoidaan ohjaajan kanssa sovittavalla tavalla. Projekti päättyy työn julkiseen esittelyyn yhteisessä päätösseminaarissa, näyttelyssä tai matineassa.

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- oppii yhdistämään monialaisissa erikoistumisopinnoissa hankkimiaan tietoja ja taitoja ja luomaan niiden pohjalta innovatiivisen teoreettisen, pedagogisen tai produktiivisen omaa ammatillista identiteettiään vahvistavan kokonaisuuden
- ymmärtää perusopetuksen ainedidaktiset lähtökohdat projektioppimisessa ja osaavat soveltaa oppimaansa koulun toimintakulttuurin kehittämisessä
- osaa kehittää opetusta usean eri oppiaineen ilmiölähtöisenä, kontekstualisoituna ja integroivana kokonaisuutena.

Sisältö

Teoreettisessa projektissa opiskelija valitsee ainedidaktisen aiheen, perehtyy siihen liittyvään kirjallisuuteen ja kehittelee aihetta edelleen. Teoreettisen projektin valinnut opiskelija voi liittää teemansa kehittelyä sekä kandintyöhön että syventävien opintojen pro gradu -tutkimukseen.
Pedagogisessa projektissa suunnitellaan ja toteutetaan ainedidaktiikan kehittämishanke, johon sisältyy myös käytännön toteutus jossakin opetusryhmässä. Pedagogista projektia suositellaan toteutettavaksi opiskelijoiden yhteistyönä ja se voidaan ohjata eri oppiaineiden didaktikkojen yhteistyönä.
Produktiivisessa projektissa korostuu aineen substanssiosaaminen. Opiskelija tai opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat taiteellisen hankkeen, johon sisältyy tuotosten esittely päätösseminaarissa, näyttelyssä tai matineassa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely 127 t 0 t
Seminaari 8 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
projekti  Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden yksikkö