x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PEDAYOP4 Yhteisöllinen kehittämistehtävä 5 op
Vastuutaho
Opettajan pedagogiset opinnot
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kasvatustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Yleiskuvaus

Opintojakson aikana toteutetaan ohjausta tai opetussuunnitelmaa koskeva pedagoginen kehittämistehtävä jossakin yliopiston yhteisössä tai verkostossa. Opintojaksoon sisältyy 3 op harjoittelua.

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- osaa rajata mielekkään pedagogisen, yhteisöllisen ongelman, johon kehittämistyö kohdistuu
- osaa valita tehtävän toteuttamisessa sellaisia toimintatapoja, jotka kunnioittavat yhteisön toimintakulttuuria, mutta ovat yhteisöllistä pedagogista osaamista tukevia ja kehittäviä
- osaa perustella ratkaisujaan ja ehdotuksiaan pedagogisen lähestymistavan tai teorian avulla
- osaa tuoda esille omat argumenttinsa yhteisön sisäisessä keskustelussa sekä mahdollisesti laajemmassa yliopistopedagogisessa keskustelussa ja tutkimuksessa

Sisältö

Yhteisöllinen kehittämistehtävä -jakson käsitteelliset lähtökohdat nojaavat aiemmin tai rinnalla suoritettavan Opetussuunnitelmatyö yliopistossa tai Ohjaus yliopistossa -opintojaksoihin. Kehittämistehtävä on suunnitelma, kokeilu, arviointi tai muu vastaava oman yhteisön opetussuunnitelmatyöhön tai ohjaukseen liittyvä tehtävä, joka toteutetaan yhteisössä ja jossa hyödynnetään tutkimuskirjallisuutta. Tehtävään liittyy jokin yhteistyötaho (kollegaryhmä, opetuksen suunnitteluun osallistuva työryhmä, ohjausvastaavien yhteisö, hops-opettajien ryhnä tms.).

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Opintojakso on suunnattu yliopistoon työsuhteessa oleville henkilöille, ensisijaisesti opettajille ja ohjaajille. Opintojakso suositellaan tehtävän samanaikaisesti tai sen jälkeen, kun PEDAYOP2 Opetussuunnitelmatyö yliopistossa 5 op tai PEDAYOP3 Ohjaus yliopistossa 5 op opintojakso on suoritettu.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely 119 t 0 t
Seminaari 16 t 0 t

Tällä jaksolla opetusharjoittelun (3 op) kontekstina on pedagoginen kehittämistyö koulutusorganisaatiossa, jota tuetaan seminaareissa. Jakson toteutuksessa painottuu kehittävä yhteisöllinen työskentely, johon liittyy ongelmanasettelua ja tulkintaa, tiedonhankintaa, kokeilemista ja arviointia. Tehtävä raportoidaan 1) suullisina ja/tai kirjallisina esityksinä jollain oman yhteisön kannalta keskeisellä foorumilla, jonka kautta kehittämistehtävän tuloksia voi levittää laajemmalle (esim. opetusta koskevan tilaisuuden tai työpajan valmisteleminen ja vetäminen kollegoille, raportointi intrassa, blogissa, Yliopistopedagogiikka-lehdessä, tai muussa soveltuvassa mediassa) sekä 2) kirjallisena loppuraporttina, joka dokumentoi koko työskentelyn ja johon liitetään myös itsereflektiivinen pohdinta yhteisöllisestä kehittämistyöstä.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Projekti / käytännön työ 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Kehittämistehtävän tekeminen, osallistuminen tehtävien käsittelysessioihin ja toisten tehtävistä keskusteluun ja palautteeseen. Tehtävän esittely suullisesti ja/tai kirjallisesti laajemmalle yhteisölle kuin opintojaksolle osallistuvat.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Arvioinnin perusteita ovat tarkastellun ongelman mielekkyys, ongelman erittely ja paikantaminen opetusyhteisön toimintajärjestelmään, ongelmanratkaisussa käytetty kirjallisuus sekä muu aineisto sekä lopputuloksen pohdinnan ja reflektoinnin monipuolisuus.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Yhteisöllisen kehittämistehtävän aiheesta riippuen, PEDAYOP2 Opetussuunnitelmatyö yliopistossa 5 op tai PEDAYOP3 Ohjaus yliopistossa 5 op jaksojen kirjallisuus, sekä opiskelijan oman tiedonhankinnan tuloksena hankkima kirjallisuus.

Lisätietoja

Opintojaksolle toteutetaan erillinen haku, josta tiedotetaan henkilöstön koulutuskalenterissa, intrassa sekä yliopistopedagogiikan verkkosivuilla (http://www.uta.fi/edu/yliopistopedagogiikka).

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
Yliopistopedagogiikan perusopinnot (Opettajan pedagogiset opinnot)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden yksikkö