x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PEDAYOP3 Ohjaus yliopistossa 5 op
Vastuutaho
Opettajan pedagogiset opinnot
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kasvatustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
PEDAYOP3 Ohjaus yliopistossa 5 op

Yleiskuvaus

Opintojaksolla osallistuja tunnistaa, analysoi ja ratkaisee akateemiseen ohjaukseen liittyviä pedagogisia ongelmia. Osallistujat syventävät ymmärrystään akateemisesta ohjauksesta perehtymällä tutkimustietoon, pedagogisiin malleihin, metodeihin ja työtapoihin. Näitä tietoja ja taitoja hän soveltaa ohjauksen kehittämiseen omassa yhteisössään ja omissa ohjaustehtävissään. Opintojaksoon sisältyy 1 op harjoittelua.

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- hahmottaa akateemisen ohjauksen sekä yksilön, työskentelevän ryhmän että yhteisön toimintana
- tuntee akateemiseen ohjaukseen liittyviä teorioita, malleja ja työtapoja
- pystyy perustelemaan ohjaukseen liittyviä ratkaisuja oppimisteoreettisesti
- osaa analysoida ja ratkoa erilaisia ohjauksen ongelmia pedagogisesti perustelluilla tavoilla sekä omassa ohjauksessaan että omassa yhteisössään
- osaa havainnoida ohjausvuorovaikutustilanteita monipuolisesti pedagogiselta kannalta ja tunnistaa niiden vahvuuksia ja kehittämiskohteita
- osaa edistää yhteisöllistä toimintatapaa ohjauksessa omassa toimintaympäristössään

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään ohjaustutkimukseen ja akateemisen ohjauksen teoreettisiin ja käytännöllisiin tulkintoihin. Jaksolla tarkastellaan työ-, oppimis-, kasvu- ja ongelmanratkaisuprosessien ohjausta, sekä sitä miten ohjattavan toimijuutta voidaan vahvistaa. Jaksolla käsitellään yksilö- ja ryhmäohjausta, ohjausmenetelmiä, ohjausvuorovaikutusta sekä ohjausta yhteistoimintana ja toimintajärjestelmänä akateemisessa yhteisössä.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Opintojakso on suunnattu Tampereen yliopistoon työsuhteessa oleville henkilöille, ensisijaisesti opettajille ja ohjaajille, ja tutkijakoulun opiskelijoille. Opintojaksolle osallistumisen edellytyksenä on Yliopistopedagogiikan perusteet (10 op) tai vastaavien opintojen suorittaminen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 32 t 8 t
Itsenäinen työskentely 0 t 95 t

Opintojaksolla työskennellään ohjauksellisten toimintatapojen sekä dialogisten periaatteiden mukaisesti asiantuntija-alustusten, keskustelun, kirjallisuuteen perehtymisen ja yhteistoiminnallisten menetelmien vuorotellessa. Työmuotoja voivat olla mm. ryhmätyöt, lukupiirit, aivoriihet tai paneeli-keskustelut. Lisäksi harjoitellaan erilaisia ohjauksen työtapoja, ohjauskeskustelun keinoja sekä ohjauksellista ongelmanratkaisua pari- ja ryhmätyöskentelynä. Opinnoissa hyödynnetään verkko-oppimisympäristöä. Jaksoon kuuluu vertaisarviointitehtävä, jossa havainnoidaan kollegan ohjausta ja annetaan siitä palautetta. Opetusharjoittelun kontekstina on ohjaustilanteet ja käytännöt.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Osallistujilta edellytetään aktiivista osallistumista vuorovaikutukseen lähiopetuksessa, verkossa ja ryhmätyöskentelyssä sekä ongelmanratkaisu- ja lukupiiritehtävien tekemistä.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Oppimista arvioidaan ryhmässä ja yksilöinä toteutettavien pohdinta- ja ongelmanratkaisutehtävien avulla. Ryhmätehtävissä arviointiperusteina ovat ongelman jäsennyksen mielekkyys, ongelman tutkiminen ja paikantaminen toimintaympäristöön, ongelmanratkaisussa käytetty aineisto ja keinot, lopputuloksen pohdinta ja reflektointi. Yksilökohtaisissa reflektoinneissa arviointiperusteena ovat havainnoinnin monipuolisuus, oman toiminnan perusteiden erittely sekä toiminnan peilaaminen kirjallisuuden ja muun aineiston avulla.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Vehviläinen, S. 2014. Ohjaustyön opas. Yhteistyössä kohti toimijuutta. Helsinki: Gaudeamus. (lainakappaleita tarjolla opintojakson ajaksi). Lisäksi opettajan määrittämiä kotimaisia ja kansainvälisiä tutkimusartikkeleita.

Lisätietoja

Opintojaksolle toteutetaan erillinen haku, josta tiedotetaan henkilöstön koulutuskalenterissa, intrassa sekä tutkijakoulun (http://www.uta.fi/tutkijakoulu/yhteiset) ja yliopistopedagogiikan verkkosivuilla (http://www.uta.fi/edu/yliopistopedagogiikka).

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
Yliopistopedagogiikan perusopinnot (Opettajan pedagogiset opinnot)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden yksikkö