x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PEDAYOP2 Opetussuunnitelmatyö yliopistossa 5 op

Yleiskuvaus

Opintojakson aikana yliopiston opetussuunnitelmatyötä tarkastellaan tavoitteellisena ja dynaamisena yhteisön prosessina. Näkökulmaa vaihdellaan opetussuunnitelmatyön mikro- ja makrotasojen välillä.

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- tuntee opetussuunnitelmaan ja opetussuunnitelmatyöhön liittyviä käsitteitä ja teoreettisia kysymyksiä ja pystyy perustelemaan niiden avulla opetussuunnitelmatyöhön liittyviä ratkaisuja
- hahmottaa opetussuunnitelmatyön pedagogisena prosessina, akateemisen yhteisön toimintana sekä dialogina eri intressiryhmien välillä
- osaa valita yhteisöllisyyttä tukevia toimintatapoja opetussuunnitelmatyössä ja koordinoida opetussuunnitelmatyötä

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan opetussuunnitelmaan käsitteenä ja toimintastrategiana akateemisissa yhteisöissä. Jaksolla perehdytään osaamisperustaisen opetussuunnitelman ja osaamisen arvioinnin kysymyksiin sekä tutkimuksen,opetuksen ja yhteiskunnan väliseen suhteeseen opetussuunnitelmatyössä. Lisäksi opetussuunnitelmatyötä tarkastellaan yhteisön dynamiikan, intressien ja prosessin johtamisen näkökulmasta.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Opintojakso on suunnattu Tampereen yliopistoon työsuhteessa oleville henkilöille, ensisijaisesti opettajille ja ohjaajille. Ennen opintojaksolle osallistumista suositellaan Yliopistopedagogiikan perusteet (10 op) tai vastaavan opintojakson suorittamista.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 32 t 8 t
Itsenäinen työskentely 0 t 95 t

Opintojaksolla työskennellään dialogisten periaatteiden mukaisesti asiantuntija-alustusten, keskustelun, kirjallisuuteen perehtymisen ja lukupiiritoiminnan vuorotellessa. Opinnoissa hyödynnetään verkko-oppimisympäristöä.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Osallistujilta edellytetään aktiivista osallistumista vuorovaikutukseen lähiopetuksessa, verkossa ja ryhmätyöskentelyssä sekä lukupiiritehtävien tekemistä.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Oppimista arvioidaan lukupiirissä toteuttettavien pohdinta- ja ongelmanratkaisutehtävien avulla. Arviointiperusteina ovat ongelman jäsennyksen mielekkyys, ongelman tutkiminen ja paikantaminen toimintaympäristöön, ongelmanratkaisussa käytetty aineisto ja keinot, lopputuloksen pohdinta ja reflektointi.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Barnett, R. & Coate, K. 2005. Engaging the curriculum in higher education. Berkshire: McGraw-Hill Education. Verkossa osoitteessa http://site.ebrary.com/lib/tampere/Doc?id=10161377

Blackmore, P. & Kandiko, C.B.  (eds.) 2012.  Strategic curriculum change.
Global trends in universities. London & New York: Routledge. Verkossa osoitteessa http://www.tampere.eblib.com/patron/FullRecord.aspx?p=981817

Lisäksi opettajan määrittämiä kotimaisia ja kansainvälisiä tutkimusartikkeleita.

Lisätietoja

Opintojaksolle toteutetaan erillinen haku, josta tiedotetaan henkilöstön koulutuskalenterissa, intrassa sekä yliopistopedagogiikan verkkosivuilla (http://www.uta.fi/edu/yliopistopedagogiikka).

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
Yliopistopedagogiikan perusopinnot (Opettajan pedagogiset opinnot)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden yksikkö