x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PEDAYOP1 Yliopistopedagogiikan perusteet 10 op
Vastuutaho
Opettajan pedagogiset opinnot
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kasvatustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Yleiskuvaus

Opintojaksolla yliopistotyötä tarkastellaan pedagogisen osaamisen ja asiantuntijana kehittymisen näkökulmasta.

Yliopisto-opetuksen suunnittelun ja toteutuksen lähtökohtina ovat
- opiskelijoiden osallisuuden vahvistaminen monipuolisten oppimisympäristöjen avulla,
- yhteisöllisen tutkimustoiminnan tuottamien oppimisympäristöjen hyödyntäminen ja
- opettajan työprosessien kehittäminen.

Opintojaksolla perehdytään opetuksen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin linjakkaana kokonaisuutena. Opintojaksoon sisältyy 2 op harjoittelua.

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- tuntee ja osaa hyödyntää keskeisiä pedagogisia käsitteitä sekä yliopisto-opettamisen ja -oppimisen teoreettisia perusteita
- osaa analysoida opetuksen, ohjauksen ja oppimisen prosesseja
- tuntee ja osaa hyödyntää erilaisia opetus- ja ohjausmenetelmiä oppimisen edistämiseksi
- ymmärtää osaamistavoitteiden asettamisen merkityksen sekä arvioinnin tehtävät ja roolin yliopistollisen koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa
- tuntee linjakkaan opetuksen idean ja osaa soveltaa sitä käytäntöön
- osaa arvioida henkilökohtaisia ja yhteisöllisiä pedagogisen osaamisen kehittämisen haasteita

Sisältö

Opintojakso aloitetaan tutustumalla yliopisto-opiskeluun opiskelijan näkökulmasta. Tästä siirrytään tarkastelemaan oppimisen ja opetuksen teoreettisia lähtökohtia ja nykykäsityksiä sekä näiden mahdollisuuksia edistää oppimista ja asiantuntijaksi kehittymistä käytännön työssä. Käytännöllisempänä ja oman toiminnan suunnitteluun liittyvänä työkaluna hyödynnetään linjakkaan opetuksen mallia. Jaksolla perehdytään tarkemmin muutamiin yliopisto-opetuksen eriyispiirteisiin, kuten tutkimusperustaiseen opetukseen ja akateemisten työprosessien ohjaukseen. Lopuksi tarkastellaan elinikäisen oppimisen kysymyksiä sekä yliopisto-opiskelijan että opettajan näkökulmasta. Jakso sisältää harjoittelua, joka toteutetaan opetustilanteen analyysinä ja opetusprosessin suunnitelmana.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Opintojakso on suunnattu Tampereen yliopistoon työsuhteessa oleville henkilöille, ensisijaisesti opettajille ja ohjaajille, sekä tutkijakoulun opiskelijoille.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 30 t 10 t
Pienryhmäopetus 0 t 10 t
Itsenäinen työskentely 0 t 220 t

Opintojakso koostuu ohjatusta oppimisprosessista, johon sisältyy lähiopetuspäiviä, lukupiirityöskentelyä, kirjallisuuteen perehtymistä, harjoittelua, omaa opetusta koskeva kehittämistehtävä ja opetusportfolion osan rakentaminen. Opintojakson aikana työskennellään monitieteisessä ryhmässä luoden vertaisverkostoa yli yksikkörajojen. Opetusharjoittelun kontekstina on opetustilanne ja opintojakso tai muu vastaava prosessi, jota kehitetään kokonaisuutena.

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Osallistuminen opetukseen sekä kehittämistehtävän ja harjoittelun toteutus ja raportointi. Opetusmenetelmiä koskeva osaaminen karttuu opetuksen toteutustapojen kautta, jonka vuoksi edellytetään aktiivista osallistumista vuorovaikutukseen lähiopetuksessa, verkossa ja ryhmätyöskentelyssä.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Oppimisen ja osaamisen kehittymisen arviointia toteutetaan lähipäivien työskentelyssä ja lukupiirin tehtävissä (ml. harjoittelu), osallistujan toteuttaman kehittämistehtävän avulla. Arviointi kohdistuu siihen, miten osallistuja jäsentää oman opetuksensa kehittämistehtävän, tutkii siihen liittyviä ongelmia ja ratkaisuja ja arvioi omaa oppimistaan kehittämistehtävän toteuttamisen aikana sekä miten osallistuja tunnistaa, argumentoi ja tekee näkyväksi oman opetus- ja oppimisajattelunsa sekä pedagogisen osaamisen vahvuudet ja kehittämishaasteet.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Biggs, J. & Tang, C. 2007. Teaching for quality learning at university: what the student does. 3rd edition. Verkossa osoitteessa http://site.ebrary.com/lib/tampere/Doc?id=10229859

Lindblom-Ylänne, S. & Nevgi, A. (toim.) 2011. Yliopisto-opettajan käsikirja. Helsinki: WSOYpro Oy. (lainakappaleita tarjolla opintojakson ajaksi)

Hunt, L. & Chalmers, D. (eds) 2013. University teaching in focus. A learning-centred approach. London & New York: Routledge. Verkossa osoitteessa http://www.tampere.eblib.com/patron/FullRecord.aspx?p=1092635

Tennant, M., McMullen, C. & Kaczynski, D. 2010. Teaching, learning and research in higher education. A critical approach. London & New York: Routledge. Verkossa osoitteessa http://www.tampere.eblib.com/patron/FullRecord.aspx?p=446583

Lisäksi opettajan määrittämiä ajankohtaisia kotimaisia ja kansainvälisiä tieteellisiä tutkimusartikkeleita.

Lisätietoja

Opintojaksolle toteutetaan erillinen haku, josta tiedotetaan henkilöstön koulutuskalenterissa, intrassa sekä tutkijakoulun (http://www.uta.fi/tutkijakoulu/yhteiset) ja yliopistopedagogiikan verkkosivuilla (http://www.uta.fi/edu/yliopistopedagogiikka).

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
Yliopistopedagogiikan perusopinnot (Opettajan pedagogiset opinnot)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden yksikkö