x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PEDAYOA1 Tutkiva ja kehittävä opettaja 20 op
Vastuutaho
Opettajan pedagogiset opinnot
Edeltävien opintojen vähimmäismäärä
40 op.
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Yleiskuvaus

Opintojakso koostuu opetusta koskevan tutkimuksen toteuttamisesta, ohjatusta opetusharjoittelusta (10 op) sekä lukuvuoden kestävästä seminaarityöskentelystä.

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- tuntee erilaisten pedagogisten työyhteisöjen toimintaa, kulttuuria, johtamista ja kehittämistä sekä opettajan tehtäviä erilaisissa koulutusorganisaatioissa
- tuntee opetushallinnon lainsäädäntöä sekä erilaisten koulutusinstituutioiden yhteiskunnallisesti ja kulttuurisesti muodostuneita tehtäviä
- tuntee työelämän osaamisvaatimuksia, joita yliopistokoulutukselle asetetaan ja osaa viestiä työelämään yliopistokoulutuksen antamista valmiuksista
- osaa käyttää erilaisia oppimisen, opettamisen ja ohjauksen menetelmiä ja toteuttaa pedagogisen prosessin
- osaa toteuttaa ja raportoida pienen tutkimuksen oman alansa opetusta ja/tai oppimista koskevasta kysymyksestä
- on omaksunut reflektiivisen, kehittävän ja eettisen toimijuuden sekä tutkimusperustaisen käyttöteorian, jonka avulla voi kehittyä myös jatkossa

Sisältö

Opintojakson alussa jokaiselle opiskelijalle laaditaan hops, jonka toteutusta seurataan jakson aikana. Jakso koostuu ohjatusta opetusharjoittelusta (10 op) ja pienimuotoisesta tutkimuksesta sekä seminaarista. Opintojakson sisältönä on oma tutkiva ja kehittävä työskentely, johon liittyy ongelmanasettelua ja tulkintaa, tiedonhankintaa, kokeilemista ja arviointia.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Opintojakso on suunnattu Tampereen yliopistoon työsuhteessa oleville henkilöille, ensisijaisesti opettajille ja ohjaajille. Opintojaksolle osallistumisen edellytyksenä on, että opiskelija on suorittanut opetussuunnitelman mukaisesti Yliopistopedagogiikan perusopinnot 25 op sekä valinnaisia opintoja 15 op tai vastaavat opinnot. Opintojaksolle valitaan henkilöt erillisessa haussa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 50 t 0 t
Pienryhmäopetus 0 t 20 t
Itsenäinen työskentely 370 t 100 t

Opetusharjoittelu toteutetaan seuraavasti: yksi osa ohjatusta harjoittelusta tehdään omassa yliopistossa, toinen ammattikorkeakoulussa, aikuiskoulutuksessa tai toisella asteella ja kolmas esimerkiksi yrityksessä, tutkimuslaitoksessa, järjestössä, säätiössä, kaupungin työyhteisöissä tai vastaavissa. Opetushallinnon lainsäädäntöön perehdytään osana opetusharjoittelua. Opetusharjoittelu perustuu kirjalliseen suunnitelmaan ja sitä raportoidaan. Harjoittelua ohjaa yliopistopedagogiikan lehtori, ohjaajaksi nimetty pedagogisesti ansioitunut mentori sekä ohjausverkosto, jossa yhdistetään vertaisohjauksen muotoja, työpaikoilla saatua ohjausta ja arviointia sekä itsearviointia.

Tutkimusosuudessa muodostetaan omaan työhön liittyvä pedagoginen tutkimusongelma, jonka ratkomiseksi perehdytään syvällisesti johonkin soveltuvaan teoriaan tai lähestymistapaan, toteutetaan empiirisesti tiedonhankintaa jonkin aineistonkeruumenetelmän avulla (esim. osana opetusharjoittelua) ja raportoidaan artikkelimuodossa yliopistopedagogisen tutkimuksen kannalta relevantille yleisölle. Sekä opetusharjoittelua että tutkimusta tuetaan seminaarityöskentelyllä ja pienryhmäohjauksella.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Työskentelyä raportoidaan 1) suullisina ja kirjallisina esityksinä 2) tieteellisenä artikkelina, sekä 3) opetusportfoliona, johon dokumentoidaan opetusharjoittelu ja johon liitetään myös itsereflektiivinen pohdinta.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Arviointi kohdistuu siihen, miten opiskelija saavuttaa henkilö- ja opintojaksokohtaiset tavoitteet opintojakson aikana.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Soveltuva kirjallisuus neuvotellaan henkilökohtaisen opintosuunnitelman pohjalta.

Lisätietoja

Opintojaksolle toteutetaan erillinen haku kahden tai kolmen vuoden välein. Hausta tiedotetaan henkilöstön koulutuskalenterissa, intrassa ja yliopistopedagogiikan verkkosivuilla (http://www.uta.fi/edu/yliopistopedagogiikka).

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
Yliopistopedagogiikan aineopinnot (Opettajan pedagogiset opinnot)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kasvatustieteiden yksikkö