x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASLOE4.1 Kuvakulttuuri 10 op
Vastuutaho
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kasvatustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
KASLUOE4.1 Kuvakulttuurit 10 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa arvioida omaa kuvallista ilmaisuaan ja persoonallista kuvallista käsialaansa
- hallitsee kohtalaisesti tärkeimmät kuvallisen ilmaisun menetelmät ja ymmärtävät välineiden käytön perusteet sekä kunnollisten materiaalien merkityksen kuvallisessa ilmaisussa
- näkee kuvallisen ilmaisun yhtenä keinona havainnoida, tutkia ja tulkita ympäröivää maailmaa
- osaa soveltaa oppimaansa koulun kuvataideopetukseen.

Sisältö

1. Piirustuksen ja maalauksen keskeisimmät menetelmät, välineet, teemat ja niiden koulusovellukset.
2. Taidegrafiikan kouluun soveltuvat ja omaa harrastustoimintaa tukevat menetelmät.
3. Sommittelu- ja värioppia syvennetään läpäisyperiaatteella erillisillä luennoilla, ohjauksessa ja arvioinnissa.
4. Yhdessä tekemällä (learning by doing together!) pohditaan myös kuvataiteen ohjaamiseen ja arviointiin liittyviä kysymyksiä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 30 t 0 t
Ryhmätyöskentely 70 t 0 t
Itsenäinen työskentely 148 t 10 t
Lukupiiri 12 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen  10 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Osallistuminen opetukseen ja harjoitustyöt. Kurssi sisältää 1-3 kritiikkityötä.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Arviointiperusteet selvitetään jakson alussa

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Arnkil, H. 2008. Värit havaintojen maailmassa. Taideteollinen korkeakoulu.

Muu materiaali sovitaan opintojakson alussa.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden yksikkö