x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASTANS Tanssi- ja liikeilmaisun perusteet 5 op
Vastuutaho
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Muut opinnot

Osaamistavoitteet

Opiskelija
-ymmärtää tanssitaiteen peruskäsitteistöä ja hän omaa käsityksen tanssinkentän moninaisuudesta
-ymmärtää millaisia elementtejä tanssi voi sisältää ja hän on saanut työkaluja esityksen koostamiseen
-osaa eritellä erilaisia liikkeenlaatuja ja tapoja liikkua sekä kykenee ymmärtämään erilaisista lähtökohdista tuotettua liikettä ja liikemateriaalia
-osaa eritellä myös tilan, ajan ja muiden osallistujien suhdetta liikkeeseen ja työskentelyyn
-toimii vuorovaikutuksessa muiden osallistujien kanssa ja osaa ottaa ja antaa impulsseja muille
-omaa keinoja omaan taiteelliseen työskentelyyn, itseä ja muita kuuntelevan liikemateriaalin tuottamiseen ja annetun materiaalin työstämiseen
-osaa soveltaa käytettyjä harjoitteita omaan työskentelyynsä sopivaksi
-tiedostaa tanssin moninaisuuden vuorovaikutuksineen ja kohtaamisineen

Sisältö

Tanssi- ja liikeilmaisun perusteet –kurssilla tutustutaan tanssitaiteeseen ryhmälähtöisesti ja omaa kehoa ja tarpeita kuunnellen. Kurssin aikana käydään läpi tanssin peruskäsitteitä, ilmaisua ja tuotetaan myös itse omaa liikemateriaalia erilaisten luovien harjotteiden kautta. Kurssi haastaa tutkimaan ja löytämään omaa tanssijuutta ja taiteilijuutta. Kurssin aikana tutkitaan jokaisen omaa tapaa liikkua ja tuottaa liikettä, erilaisia koreografisia prosesseja ja erilaisia tapoja liikkeen tuottamiseen. Kurssin aikana oma esiintyjyys ja sen eri muodot nousevat keskiöön. Kurssi ei edusta yhtä tiettyä tanssitekniikkaa, vaan se pohjautuu pitkälti improvisaatiopohjaisiin harjoitteisiin.
Kurssin päätteeksi toteutetaan ryhmälähtöisiä menetelmiä käyttäen esitys, jonka sisältö rakentuu kurssilaisten intressien mukaan.
Aikaisempaa tanssitaustaa ei tarvita, vaan jokainen tanssii omista lähtökohdistaan. Avoin ja tutkiva mieli riittää!

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Pienryhmäopetus 36 t 0 t
Itsenäinen työskentely 73 t 0 t
Harjoitukset 26 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 
Lisätietoja 

Osallistuminen opetukseen ja esitykseen, oppimispäiväkirja ja itsenäinen työskentely.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus:

Jyrkkä, H. (toim.). 2011. Nykykoreografin jalanjäljissä: 37 tapaa tehdä tanssia. Helsinki: Like.

Jyrkkä, H. (toim.). 2005. Tanssintekijät: 35 näkökulmaa koreografin työhön. Helsinki: Like.

Makkonen, A. 1996. Länsimaisen taidetanssin historiaa. Helsinki: Teatterikorkeakoulu.

Parviainen, J. 1994. Tanssi ihmisen eksistenssissä: filosofinen tutkielma tanssista. Tampere: Tampereen yliopisto.

 

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kasvatustieteiden yksikkö