x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASYRIT Yrittäjyyskasvatus 5 op
Vastuutaho
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijat
- ymmärtävät yrittäjyyskasvatuksen käsitteitä, tavoitteita, sisältöjä ja toimintatapoja
- ymmärtävät yrittäjyyskasvatuksen yhteiskunnallisen aseman yksilön, yrityksen, organisaation ja koko yhteiskunnan näkökulmasta
- osaavat soveltaa yrittäjyyskasvatusta osana pedagogista toimintaa.

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan uusimpiin kansainvälisiin ja kotimaisiin yrittäjyyskasvatusta koskeviin teorioihin ja tutkimuksiin ja luodaan valmiuksia yrittäjyyskasvatuksen pedagogiikan kehittämiseksi ja soveltamiseksi. Yrittäjyyskasvatukseen perehdytään käytännössä Yrityskylässä ohjaajan roolissa. Oman suuntautumisen mukaisesta opetussuunnitelman perusteista analysoidaan yrittäjyyskasvatusta teoreettiseen viitekehykseen ja käytännön kokemuksiin peilaten.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 3 t 0 t
Ryhmätyöskentely 36 t 0 t
Itsenäinen työskentely 96 t 0 t

Luento-opetus toteutetaan yliopistolla. Ryhmäopetus koostuu Yrityskylässä tapahtuvasta koulutuksesta ja oppilaiden ohjauksesta. Yrityskylässä on 4 ohjauspäivää/opiskelija.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 
Lisätietoja 

Osallistuminen luennolle ja Yrityskylässä tapahtuvaan koulutukseen ja ohjaamiseen.

Essee, jossa hyödynnetään Yrityskylä-ohjauksessa koettua teoreettiseen kehykseen ja valittuun opetussuunnitelmaan peilaten.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Heinonen, J., Hytti, U. & Tiikkala, A. (toim.) 2011. Yrittäjämäinen oppiminen: Tavoitteita, toimintaa ja tuloksia. Turun yliopisto. Turun kauppakorkeakoulu & Kasvatustieteiden tiedekunta. (kokonaan)

Opetusministeriö. 2009. Yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivat. Opetusministeriön julkaisuja 2009:7. (kokonaan)

Lisäksi valitaan vähintään kaksi teosta seuraavista (oman suuntautumisen mukaisesti):

Koskinen, S. 2015. Yrittäjyyskasvatuksen pedagogiikkaa vaativassa erityisopetuksessa. Tampereen yliopisto. Kasvatustieteiden yksikkö. Acta Universitatis Tamperensis 2028. (soveltuvin osin)

Kyrö, P. & Carrier, C. (toim.) 2005. The Dynamics of Learning Entrepreneurship in a Cross-Cultural University Context.  University of Tampere. Faculty of Education. Research Center for Vocational and professional Education. (s. 14-102)

Kyrö, P., Lehtonen, H. & Ristimäki, K. (toim.) 2007. Yrittäjyyskasvatuksen monia suuntia. Tampereen yliopisto. Kauppakorkeakoulu. (s. 12-61)

Kyrö, P. , Speer, S. & Braun, G. (toim.) 2008. Evaluating, Experiencing and Creating Entrepreneurial and Enterprising Networks. University of Tampere. School of Economics and Business Administration. (s. 92-162)

Valikoituja, ajankohtaisia artikkeleita, mm. Yrittäjyyskasvatuksen aikakauskirjasta. Julkaisija Yrittäjyyskasvatuksen tutkimusseura ry.

 

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden yksikkö