x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASMAT3 Matemaattinen ja pedagoginen ongelmanratkaisu 5 op
Vastuutaho
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Lukion matematiikka
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kasvatustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee matemaattisen ongelmanratkaisun tavallisimpia ratkaisustrategioita ja heuristiikkoja sekä tunnistaa niiden käyttötilanteita. Hän osaa ratkaista koulumatematiikan ei-standardeja ongelmia, esittää ratkaisunsa vaiheet ja arvioida erilaisten ratkaisutapojen vahvuuksia ja puutteita. Opiskelija osaa valita ja laatia itse ongelma- ja tutkimustehtäviä eritasoisille oppijoille. Opiskelija hahmottaa opetustyötä yleisempänä pedagogisena ongelmanratkaisuna.

Sisältö

- Ongelma- ja tutkimustehtävät
- Ongelmanratkaisu ja sen vaiheet (mm. Polyan malli)
- Ongelmaratkaisustrategiat ja heuristiikat
- Analoginen, induktiivinen ja deduktiivinen päättely
- Ongelmanratkaisun ja matemaattisen ajattelun kehittäminen koulussa
- Ongelmalähtöisen opettamisen perusteet
- Opetustyö pedagogisena ongelmanratkaisuna

Toteutustavat

Kontaktiopetusta 36 t.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Aktiivinen osallistuminen opetukseen, kirjallinen tentti ja didaktiset näyttökokeet.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luentorungot, viikkoharjoitukset, lukion pitkän matematiikan oppikirjat. Muun materiaalin käytöstä informoidaan kurssin alussa.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
Kasvatustieteiden yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kasvatustieteiden yksikkö