x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASSM1 Syventävä metodologia 4 op
Vastuutaho
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kasvatustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Yleiskuvaus

Opintojaksolle osallistuminen edellyttää, että kasvatustieteiden perus- ja aineopinnot on suoritettu ja kandidaatintutkielma hyväksytty.

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- hallitsee kasvatustieteellisen tutkimuksen tieteenfilosofiset perusteet
- osaa analysoida ja arvioida kasvatustieteellisen tutkimuksen tieteenfilosofisia lähtökohtia

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään tieteenfilosofian peruskäsitteitä ja -ongelmia, keskeistä kasvatustieteellisen tutkimuksen metodologiaa, käsitteitä ja tutkimuseettisiä kysymyksiä sekä tarkastellaan näiden merkitystä kasvatustieteelliselle tutkimukselle sekä omalle pro gradu -työlle.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 10 t 0 t
Itsenäinen työskentely 98 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luennot ja kirjallinen tentti  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Abbott, A., Methods of Discovery. Heuristics for the Social Sciences. Norton. 2004.

Hallamaa, J., Launis, V., Lötjönen, S. & Sorvali, I. (toim.), Etiikkaa ihmistieteille. Tietolipas 211. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 2006.

Kuula, A., Tutkimusetiikka. Aineistojen hankinta, käyttö ja säilytys. Vastapaino. 2006.

Lagström, H. & Pösö, T. & Rutanen, N. & Vehkalahti, K., Lasten ja nuorten tutkimuksen etiikka. Nuorisotutkimusverkoston julkaisuja 101. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura. 2010.

Raatikainen, P. 2005. "Ihmistieteet - tiedettä vai tulkintaa?" Teoksessa Meurman-Solin & Pyysiäinen (toim.) Ihmistieteet tänään. Gaudeamus. 2005. Verkossa osoitteessa: https://www.academia.edu/19023885/Ihmistieteet_-_tiedett%C3%A4_vai_tulkintaa

Raunio, K., Positivismi ja ihmistiede. Sosiaalitutkimuksen perustat ja käytännöt. Gaudeamus. 1999.

Töttö, P., Syvällistä ja pinnallista: Teoria, empiria ja kausaalisuus sosiaalitutkimuksessa. Vastapaino. 2005.

Varto, J., Laadullisen tutkimuksen metodologia. 2005. Verkossa osoitteessa: http://arted.uiah.fi/synnyt/kirjat/varto_laadullisen_tutkimuksen_metodologia.pdf

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
Kasvatustieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden yksikkö