x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PEDA3 Ainedidaktinen tutkimus ja tutkiva opettajuus 7 op
Vastuutaho
Opettajan pedagogiset opinnot
Vastuuhenkilö
Ainedidaktiikan opetus- ja tutkimushenkilöstö

Yleiskuvaus

Opintojakso on tutkivaa otetta painottava kokonaisuus, joka tukee myös opetusharjoittelussa toteutettavaa kokeilu- ja kehittämistoimintaa.

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- tuntee opetettavan aineensa didaktis-pedagogisen tutkimuksen keskeisimmät tutkimusalueet, tutkimusotteet ja peruslähteet
- osaa muodostaa tutkimustehtävän, johtaa siitä relevantteja tutkimuskysymyksiä ja asettaa ne soveltuviin teoreettisiin ja menetelmällisiin yhteyksiin
- osaa hankkia tutkimusaineistoja, analysoida ja tulkita niitä sekä arvioida tutkimuksen eettisyyttä, luotettavuutta ja merkitystä
-osaa kiteyttää tutkimuksensa tulokset loogisesti ja selkeästi
- ymmärtää teorian ja käytännön vuorovaikutusta opetus- ja kasvatustyössä
- osaa tutkimuksellisella otteella suunnitella ja toteuttaa pienimuotoisen opetuskokeilun tai kehittämishankkeen, raportoida saadut tulokset sekä arvioida johtopäätösten pätevyyttä
- osaa toimia työtään tutkivana ja kehittävänä opettajana.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään opetettavan aineen didaktiseen tutkimukseen, erilaisiin tutkimusotteisiin, tutkimustehtävän suunnitteluun, relevanttien tutkimuskysymysten asettamiseen ja niihin liittyviin menetelmällisiin ratkaisuihin sekä aineiston analyysiin ja tulosten tulkintaan. Suunnitellaan käytännön opetuskokeilu tai kehittämishanke. Jakso antaa valmiuksia kehittyä opettajana ja kehittää opetusta ja koulutyötä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 8 t 0 t
Itsenäinen työskentely 155 t 0 t
Seminaari 26 t 0 t

Luento-opetus 20 t
Seminaari: suunnitteluseminaari 10 t ja loppuseminaari 20 t
Tutkimusessee ja opintopäiväkirja.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luennot, seminaari, tutkimusessee ja opintopäiväkirja  Osallistuminen opetukseen  7 op
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus määritellään aineryhmäkohtaisesti.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
Kasvatustieteen aineopinnot (Opettajan pedagogiset opinnot)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden yksikkö