x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PEDA2 Ainedidaktiikka II 5 op
Vastuutaho
Opettajan pedagogiset opinnot
Vastuuhenkilö
Ainedidaktiikan yliopistonlehtorit, lehtorit ja yliopisto-opettajat
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kasvatustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
PEDA2 Ainedidaktiikka 2 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää yhteisöllisen kokeilu-, tutkimus- ja kehittämistoiminnan merkityksen opetuksessa ja oppimisen ohjaamisessa
- osaa kehittää tutkimukseen perustuvaa pedagogista ajatteluaan ja toimintaansa oppimisympäristöjen suunnittelijana, toteuttajana ja arvioijana, myös tieto- ja viestintäteknisissä muodoissa
- osaa pohtia kriittisesti toimintansa vaikutuksia opetus- ja kasvatustyössä sekä hallitsee riittävät opetus- ja kasvatusvuorovaikutuksen taidot ryhmän ja yksilöiden ohjaajana
- tuntee opetettavien oppiaineidensa historialliset ja pedagogiset lähtökohdat
- tuntee aineenopettajan työtä eri kouluasteilla ja - muodoissa sekä ymmärtää oppimisen monimuotoisuuden muodollisen opetuksen ohella myös epämuodollisissa yhteyksissä
- on omaksunut kestävät valmiudet kehittää opettajuuttaan ja ammatti-identiteettiään.

Sisältö

Opintojaksolla syvennetään opetus- ja kasvatustyön teoreettisten ja eettisten periaatteiden ymmärrystä sekä jatketaan tutkimuksellista perehtymistä aineen opettamiseen, opetuksen kokeiluun ja kehittämiseen. Opetettavaa ainetta analysoidaan ja arvioidaan opetuksen, ohjaamisen ja oppimisen kannalta teoreettisesti perustellulla tavalla ja suhteessa eri oppilaitosten toiminta-ajatuksiin. Opetustyöhön, oppimisympäristöihin ja oppiainekohtaisiin ratkaisuihin perehdytään myös erilaiset oppijat ja oppimisen moninaisuus huomioon ottaen. Oppiaineen sosiaalisia ja kulttuurisia merkityksiä tarkastellaan muuttuvassa monikulttuurisessa yhteiskunnassa ja globaalissa maailmassa. Tutustutaan opettajan verkostoitumisen tarpeisiin ja mahdollisuuksiin paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 6 t 0 t
Itsenäinen työskentely 87 t 0 t
Seminaari 42 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luennot, seminaari ja portfolio  Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja ryhmätyöskentelyyn, portfolion laadinta, siitä keskusteleminen ja opettajan kanssa sovittavan kirjallisuuden suorittaminen.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Portfolio ja siihen liittyvät keskustelut: itsearviointi, vertaisarviointi ja opettajan arviointi. Mikäli opintojaksoon kuuluvat tehtävät on tehty puutteellisesti tai tavoitteita ei ole saavutettu, suoritusta on täydennettävä.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus määritellään aineryhmäkohtaisesti.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
Kasvatustieteen aineopinnot (Opettajan pedagogiset opinnot)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden yksikkö