x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PEDA1 Ainedidaktiikka I 5 op
Vastuutaho
Opettajan pedagogiset opinnot
Vastuuhenkilö
Ainedidaktiikan yliopistonlehtorit, lehtorit ja yliopisto-opettajat
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kasvatustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
PEDA1 Ainedidaktiikka 1 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- omaksuu kasvatustieteelliseen, erityisesti monitieteiseen ainedidaktiseen tutkimukseen perustuvat valmiudet opettajan työhön ja opetuksen suunnitteluun, toteuttamiseen, arviointiin ja kehittämiseen
- tuntee oppiaineidensa opetussuunnitelmien perusteet ja osaa analysoida opetussuunnitelmia ja niiden pedagogisia ja koulutuspoliittisia osatekijöitä
- tuntee oppimisympäristöjen suunnittelun, opetuksen toteutuksen ja arvioinnin keskeisimmät työtavat ja osaa perustella ne teoreettisesti
- ymmärtää opetustilanteiden ryhmädynamiikkaa ja yksilöllisiä oppimis-, vuorovaikutus- ja kasvuprosesseja sekä kehittyy opetus- ja kasvatusvuorovaikutuksen taidoissa
- osaa käyttää opetettavan aineensa kannalta keskeisiä tieto- ja viestintäteknisiä välineitä ja sovelluksia opetuksessa
- osaa analysoida ja rakentaa omaa opettajuuttaan ja ammatti-identiteettiään sekä omaksuu opettajan työn ammattieettiset lähtökohdat

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan aineenopettajan työhön, omien oppiaineiden opettamisen erityiskysymyksiin, oppiaineiden pedagogisiin ja ainedidaktisiin perusteisiin sekä opetussuunnitelmiin. Opiskelija perehtyy oppijoiden kasvuprosessia tukevan opetuksen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin, yksilöiden ja ryhmien ohjaamiseen, oppiaineiden keskeisiin oppimateriaaleihin, oppimisympäristöihin sekä tieto- ja viestintäteknisiin sovelluksiin. Opiskelijat kehittävät kollegiaalisessa yhteistyössä ammatillista osaamistaan ja opettajaidentiteettiään.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 2 t 0 t
Itsenäinen työskentely 89 t 0 t
Seminaari 44 t 0 t

Opintojakso toteutetaan limittäin ja rinnakkain harjoittelun kanssa.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari ja portfolio  Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja ryhmätyöskentelyyn, portfolion laadinta, siitä keskusteleminen ja opettajan kanssa sovittavan kirjallisuuden suorittaminen.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Portfolio ja siihen liittyvät keskustelut: itsearviointi, vertaisarviointi ja opettajan arviointi. Mikäli opintojaksoon kuuluvat tehtävät on tehty puutteellisesti tai tavoitteita ei ole saavutettu, suoritusta on täydennettävä.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus määritellään aineryhmäkohtaisesti.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
Kasvatustieteen aineopinnot (Opettajan pedagogiset opinnot)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden yksikkö