x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATLAA22 Liikekirjanpito ja tilinpäätös 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yrityksen taloustiede, laskentatoimi
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja/ Yliopistonlehtori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X
2016–2017 X
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot kirjanpitoinformaation tuottamisesta ja hän ymmärtää kirjanpidon ja tilinpäätöksen merkityksen yrityksen taloudellisen aseman ja tuloksen muodostumisen informoinnissa. Opiskelija osaa kirjata tavanomaisia liiketapahtumia ja laatia tilinpäätöksen.

Sisältö

Liiketapahtumien kirjaussäännöt, juoksevan kirjanpidon kirjaukset, menojen ja tulojen jaksottaminen, tilien päättäminen sekä tilinpäätöksen sisältö ja laatiminen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 24 t

Kurssi toteutetaan e-oppimisalustalla. Ennen opintojakson alkua kurssille hyväksytyille opiskelijoille järjestetään kurssin esittelytilaisuus. Kurssilla on verkossa suoritettaviin harjoitustehtäviin liittyvä sisäinen aikataulu.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Opintojaksoon sisältyy harjoitus/harjoituksia. Kurssin kokonaisarvosana muodostuu seuraavasti: 70% tentti ja 30% harjoitustehtävät.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Ihantola - Leppänen - Kuhanen: Yrityksen kirjanpidon perusteet ja sovellusharjoitukset, Gaudeamus, uusin painos.  Luennoitsijan ilmoittamin osin.

2. Muu luennoilla ilmoitettava materiaali.

Lisätietoja

Suositeltu suorittamisajankohta kandidaattiopintojen 1. vuosi.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Johtamiskorkeakoulu