x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HALHAA13 Henkilöstöjohtaminen 5 op
Vastuutaho
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Hallintotiede
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X
2016–2017 X
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
HALHAA13 Henkilöstön johtaminen 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää esimiestyöskentelyn, henkilöstön johtamisen ja henkilöstövoimavarojen merkityksen organisaation menestymisen kannalta. Hänellä on peruskäsitys esimiestyön sisällöstä ja haasteista. Hän kykenee erittelemään tekijöitä, jotka työpaikan inhimillisessä vuorovaikutuksessa liittyvät ihmisten työsuoritukseen. Hän tunnistaa osa-alueet, joita organisaatioissa on henkilöstövoimavarojen strategisen aseman määrittämiseksi, niiden hankkimiseksi, ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Hän hallitsee tiedollisesti ydinseikat kultakin osa-alueelta ja tuntee niihin liittyviä sovellutuksia.

Sisältö

Esimiestyö henkilöstön johtamisena; Henkilöstöresurssit organisaation dynaamisina resursseina; Strateginen henkilöstöjohtaminen; Työmotivaatioon, työsuoritukseen ja työilmapiiriin vaikuttaminen urasuunnittelun ym. järjestelmien kautta; Henkilöstövoimavarojen johtamisen (HRM) osa-alueet ja niihin liittyviä esimerkkejä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 15 t 0 t
Itsenäinen työskentely 0 t 40 t
Kirjatentti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Opiskelija suorittaa jakson itsenäisesti Moodle-alueella annettujen ohjeiden mukaisesti. Jakson suorittamisaika on rajattu. Tarkka ajankohta ja suorittamiseen liittyvät lisätiedot ilmoitetaan aina lukuvuoden opetusohjelmassa.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennoilla erikseen annettava materiaali.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Johtamiskorkeakoulu