x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HALJUS11 Hallinto-oikeuden syventävä jakso 10 op
Vastuutaho
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Julkisoikeus
Vastuuhenkilö
Julkisoikeuden professori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X X
2016–2017 X X
2017–2018 X X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on aiempaa laaja-alaisempi ja syvällisempi ymmärrys hallinto-oikeuden ja sitä koskevan tutkimuksen nykytilasta sekä ajankohtaisista kysymyksistä. Hän tuntee hallinto-oikeudellisen tutkimuksen teoreettiset lähtökohdat ja erilaiset suuntaukset. Hänellä on hyvät valmiudet laatia pro gradu -tutkielma hallinto-oikeuden alalta.

Sisältö

- Hallinto-oikeuden teoreettiset perusteet
- Uusin hallinto-oikeudellinen tutkimus
- Kansainvälinen hallinto-oikeudellinen tutkimus

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Opintojakso suoritetaan osallistumalla alkuluennolle (n. 8 t), suorittamalla siihen liittyvä kirjallinen tentti ja laatimalla essee (n. 20 s.), joka käsitellään esseeseminaarissa (n. 12 t). Luento, kirjallisuus (n. 500-600 s.) ja esseet kytkeytyvät johonkin ajankohtaiseen ja/tai teoreettisesti kiinnostavaan hallinto-oikeudelliseen teemaan, joka ilmoitetaan opetusohjelmassa tai viimeistään luennon alussa. Tentittävä kirjallisuus ilmoitetaan luennolla ja opintojakson moodlesivulla. Opetus alkaa 1. periodilla ja jatkuu 2. periodilla. Se alkaa luento-osuudella ja päättyy esseeseminaariin, jossa opiskelijat kommentoivat toistensa kirjallisia töitä. Väliajalla opiskelija tenttii luennon ja kirjallisuuden ja kirjoittaa esseen. Opetusryhmän koosta riippuen esseet voidaan laatia myös parityönä, jolloin niiden ohjepituus on noin 40 sivua.
Opintojakso pyritään mahdollisuuksien mukaan kytkemään temaattisesti jaksoon HALJUS22 (Julkisoikeuden syventävä tutkimusjakso: kevätlukukaudella toteutettava seminaari) siten, että samaa aihepiiriä käsitellään molemmissa. Opiskelija voi toisin sanoen jatkaa hallinto-oikeuden syventävän jakson teeman käsittelyä pro gradussaan, jollei hän halua laatia graduaan jostakin muusta aiheesta.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tentittävä kirjallisuus ilmoitetaan luennolla ja opintojakson moodlesivulla.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu